Komitetler

TDP-niň Garagum etrap komiteti

SAGDYNLYK ÝÖRELGESI

TDP-niň Garagum etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary we saglygy goraýyş edaralary bilen bilelikde guramagynda etrap häkimliginde sagdyn durmuş ýörelgesine bagyşlanyp maslahat geçirildi. Maslahata bilim işgärleri, lukmanlar, ýaşuly nesliň wekilleri, dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlar, ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Turkmen

Konstitusion özgertmeler durmuşa geçirilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ynamly öňe barýar.

Turkmen

MILLI DÖWLETLILIGIŇ BERK BINÝADY

Golaýda Garagum etrabyndaky «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda «Konstitusion özgertmeler — milli döwletliligiň berk binýady» atly dabaraly maslahat geçirildi. Garagum etrap häkimliginiň. TDP-niň Garagum etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen dabara bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri. ýaşuly nesliň wekilleri, dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlar, ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN DABARA

Ýakynda TDP-niň Garagum etrap komitetiniň etrap häkimligi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Garagum» sport toplumynda «Sagdyn bedenli we bilimli ýaşlar röwşen geljegimiziň girewidir» atly dabara geçirildi. 

Turkmen

ÇUŇ MANYLY ÇYKYŞLAR

Golaýda TDP-niň Garagum etrap komitetiniň gurama gynda etrabyň Medeniýet merkezinde maslahat geçirildi. 

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda «Türkmenistan—Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp, Garagum etrabyndaky «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda dabaraly çäre geçirildi. Garagum etrap häkimliginiň, TDP-niň Garagum etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen dabara bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri, ýaşuly nesliň wekilleri, dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlar, ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK ŞOWHUNY

Uly-kiçiniň — hemmeleriň söýgüli we eý görýän Täze ýyl baý ramynyň ýatdan çykmajak şatlyk-şowhuny we dabaralary ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Mary welaýatynda hem dowam edýär.

Turkmen

TOÝ TOÝLAÝAR DIÝARYM

Bagtyýarlyk zamanamyzda giňden bellenilýän Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 24 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň Mary welaýatynyň hem ähli künjeklerini gurşap aldy. 

Turkmen

PAGTAÇYLARYŇ ARMASY ÝETIRILDI

Ýakynda Garagum etrabynyň «Aşgabat» daýhan birleşiginde TDP-niň Garagum etrap komitetiniň etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda aýdym-sazly medeni çäre geçirildi.

Turkmen

ŞA SERPAÝYŇA SAG BOL, EZIZ ARKADAGYMYZ!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy uly ruhubelentlikde giňden bellenilip geçildi. Şanly toýuň — baş baýramymyzyň öň ýanynda ýurdumyzyň zähmetde tapawutlanyp, halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmeti, gazanan ýokary netijelerini we hünär ussatlygy nazarda tutulyp, raýatlarymyzyň ençemesine döwlet sylaglary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Undefined