Komitetler

TDP-niň Gubadag etrap komiteti

Ulag diplomatiýasy — rowaçlyklaryň ýoly

Türkmenistan yklymlaryň esasy ýollarynyň çatrygynda ýerleşip, geografik ýagdaýynyň artykmaçlyklary bilen tapawutlanýar. Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman ulag we aragatnaşyk ulgamyny emele getirmegiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtaýar. Bu syýasat ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge hem-de ählumumy abadançylygyň bähbidine halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gönükdirilendir.

Turkmen

Üstünliklere beslenen taryhy ýyl

Tamamlanyp barýan 2021-nji ýyl özboluşly wakalar bilen şöhratlandy. Şeýlelikde, ol taryhy ýyl bolup, aňymyza ornaşdy. Ilki bilen, bu ýylyň hormatly Prezidentimiziň makullamagy bilen, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagynyň diýseň buýsançly wakadygyny bellemek gerek. Çünki parahatçylyk bilen ynanyşmagyň bar ýerinde asudalygyň, jebisligiň, bagtyýarlygyň hem ösüşiň bardygy hemmelere aýdyň hakykat. Şeýle hakykata düşünip, joşgunly zähmet çekýän merdana halkymyz döwranly döwrüň eşretli durmuşynyň hözirini görüp ýaşaýar.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ BELENT WASPY

Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly kitabyň “Howpsyz, özerkli ýaşaýyşyň galasy!” atly bölüminde  mukaddes Garaşsyzlygyň gözbaşlary we esaslary barada gürrüň berilýär. “Türkmen halky – döwlet häkimýetiniň ýeke-täk eýesi!” atly bölüminde taryhy maglumatlar beýan edilýär. Kitabyň “Budur Türkmen binasy!” atly bölüminde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen Kararnamalar, ýurdumyzda geçirilen konstitusion özgertmeler we iki palataly parlamentiň döredilişi öz beýanyny tapýar.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn ekologiýa syýasaty, türkmen tebigatynyň ajaýyplygyny we gözelliklerini gorap saklamaga we artdyrmaga gönükdirilen giň gerimli işleri netijesinde, Türkmenistanyň gözelligi hem-de hoştap howasy kalbyňy buýsançdan doldurýar. Ýurdumyzyň ekologiýa derejesi, tämiz, ajaýyp howasy adamlaryň ruhuny göterýär. Şunuň ýaly ajaýyp pursatlarda welosiped sürmek ynsan üçin aýratyn ähmiýetlidir.

Turkmen

BAŞ KANUNYM — ÝÖRELGÄM

Golaýda Gubadag etrabynyň Medeniýet öýünde il sylagly ýaşulularyň, kümüş saçly eneleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň wekilleriniň we bilim işgärleriniň gatnaşmagynda «Baş Kanunym — ýörelgäm» atly dabara geçirildi.

Turkmen

DOST-DOGANLYGYŇ ÝURDY

Gahryman Arkadagymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir täze ýyly mynasyp atlandyrmak baradaky başlangyjy ýurdumyzyň ösüşli ýollardan ynamly gadam urmagyna uly itergi berýär. 

Turkmen

ŞOWHUNLY GEÇEN DABARA

Toýlary toýa ulaşýan eziz ýurdumyzda Halkara Bitaraplyk güni, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 24 ýyllygy uly dabara bilen bellenilip geçilýär. 

Turkmen

MASLAHAT GEÇIRILDI

Gubadag etrap medeniýet öýünde etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Maslahata etrap partiýa komitetiniň işjeň agzalary, orta mekdepleriň mugallymlary, ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar.

Turkmen

GARAŞSYZLYK GUDRATY

Mähriban Halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy golaýlap gelýär. Özygtyýarlyk, erkinlik, asudalyk, parahatlyk, şu jümleleriň ählisi “Garaşsyz” diýen nurana sözden gözbaş alýar. Ýurt Garaşsyz bolanda, öz ygtyýarlyklaryny özi kesgitläp bilýär. Garaşsyz döwletiň raýatlary erkin, asuda durmuşda erkana ýaşaýar.

Turkmen

WAJYP IŞLER

Her  ýylyň sentýabr aýynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy”-diýen at bilen bir aýlyk giň gerim alýar.

Turkmen