Komitetler

TDP-niň Gumdag şäher komiteti

Aýdyň wezipelerden ugur alyp

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň täzelenýän, demokratik ýörelgeleriň barha rowaçlanýan we kanunçylyk esaslarynyň kämilleşdirilýän zamanasynda biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyny uly buýsanç bilen belläp geçdik. Beýik özgerişlere hem-de ösüşlere beslenýän ajaýyp günlerde ýene bir buýsançly baýramçylyk — Halkara Bitaraplyk güni golaýlap gelýär. Agzybir halkymyz bu şanly senäni hem ýokary zähmet üstünlikleri bilen garşylamaga uludan taýýarlyk görýär.

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK RUHUNDA GEÇDI

Biz Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň uly topary bolup, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işine işjeň gatnaşdyk. Onda hormatly Prezidentimiziň çuň manyly çykyşyny uly höwes bilen diňledik.

Turkmen

KÄMIL KANUN BERK BINÝAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde röwşen geljege ynamly barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler esasynda üpjün edilýän abadan, asuda hem bagtyýar ýaşaýyş ýurdumyzda kanunçylyk ulgamynyň pugtalandyrylmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. 

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÖZGERTMELER

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy ylmyň, bilimiň we medeniýetiň merkezine, abadan, eşretli durmuşyň gülleýän mekanyna öwürdi. Mähriban halkymyzyň jan aýaman yhlas bilen halal zähmet çekmegi netijesinde döwletimiz görlüp-eşidilmedik depginler bilen ösýär, berkeýär we gözümiziň alnynda düýbünden täze, ajaýyp keşbe girýär.

Turkmen

TARYHY WAKALARA BAGYŞLANDY

TDP-niň Gumdag şäher komitetiniň guramagynda şäheriň medeniýet bölüminde, sport we ýaşlar syýasaty bölüminde hem-de birnäçe orta mekdeplerinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli wagyz nesihat çäreleri geçirildi.

Turkmen

BUÝSANDYRYJY WAKA

Geçen hepdede Gumdag şäherindäki  5-nji orta mekdepde şäheriň edara kärhanalarynyň we guramalarynyň işgärleriniň gatnaşmaklarynda dabaraly maslahat geçirildi.

Turkmen

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli Gumdag şäheriniň «Bagt mekany» toý jaýynda TDP-niň işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda baýramçylyk söhbetdeşligi geçirildi.