Komitetler

TDP-niň Gurbansoltan eje adyndaky etrap komiteti

Dost-doganlyk gatnaşyklary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda bolup geçýän taryhy wakalar Gahryman Arkadagymyzyň kemala getiren, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän döwletlilik ýolunyň halkara ähmiýetini barha giňden açyp görkezýär. Il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli bu wakalar döwletimiziň, halkymyzyň ynamly şu güni, ygtybarly geljegi üçin alnyp barylýan syýasatyň nusgalyk ýollarynyň we tejribesiniň düýp mazmunyny salgy berýär.

Turkmen

Ýurdumyzy galkyndyrýan beýik özgertmeler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda jemi içerki önümiň ösüş depginini 2025-nji ýylda has artdyrmak göz öňünde tutulýar. Bu wezipeleri üstünlikli çözmekde, umumy maýa goýumlarda onuň önümçilik ulgamyna gönükdirilen paýynyň ýokary bolmagyny gazanmakda ylmy esaslarda taýýarlanylýan maksatnamalaryň, aýratyn-da, «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti uludyr.

Turkmen

DÖWLETLILIGIŇ DEMOKRATIK ÝOLY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyrmak bilen, ösüşiň hil taýdan täze nusgasynyň kemala gelmegini şertlendirdi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda ýetilen sepgitler, ýokary ykdysady görkezijiler Türkmenistany dünýä ýüzünde diňe bir özygtyýarly döwlet hökmünde ykrar etdirmek bilen çäklenmän, eýsem öz mümkinçiliklerini Ýer ýüzündäki adamzat ähliniň ýaşaýşyny döwür bilen aýakdaş gider ýaly derejede peýdalanmagyna uly esas boldy.

Turkmen

ABRAÝYŇ ARŞA GALÝAR, DIÝARYM!

Ýurdumyz Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen häzirki döwrüň sebit we ählumumy möhüm meselelerini çözmekde düýpgöter  täze, toplumlaýyn, giň gerimli başlangyçlary, täzeçil taglymlary öňe sürýän ýurt hökmünde umumy ykrar edilen belent derejesini ýene bir gezek tassyklady.

Turkmen

AGYR ATLETIKA BOÝUNÇA ÝARYŞ

Golaýda Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 1-nji sport mekdebinde baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp, welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň, TDP-niň etrap komitetiniň we TMÝG-niň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda 2005-nji ýylda doglan we ondan uly ýaşly türgenleriň arasynda agyr atletika boýunça welaýatymyzyň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Oglanlaryň we gyzlaryň arasynda guralan bu ýaryşda Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň türgenleri iň köp baýrakly orunlara eýe boldular.

Turkmen

ÖZGERIŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

Ylmyň we tehnikanyň artykmaçlyklary diňe bir ykdysadyýetde oňyn netijesini bermän, eýsem, halkymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam bermek bilen, jemgyýetiň ähli gatlaklaryna baryp ýetýär.

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER — ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ähli ugurlaryny sazlaşykly ösdürmekde ylmy esasda, ata-babalarymyzdan gelýän kanuny taýdan berkidilen däplere eýerip, halka sala salmak, geňeşmek ýollaryny öňe sürýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz her ýylyň başynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşýar. Şu ýylyň 11-nji fewralynda hem döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy.

Turkmen

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

TDP-niň Gurbansoltan eje adyndaky etrap komitetiniň etrap häkimligi, etrap medeniýet bölümi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi.

Turkmen

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 4-nji sport mekdebinde agyr atletika boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi.