Komitetler

TDP-niň Halaç etrap komiteti

BITARAPLYK — DILDE DESSAN

Ýakynda TDP-niň Halaç etrap komitetiniň we etrap medeniýet bölüminiň guramagynda etrabyň Medeniýet öýünde ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk senesi mynasybetli «Bitaraplyk — dilde dessan, öňe barýar Türkmenistan» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Etrap medeniýet bölüminiň sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmegindäki şirin aýdym-sazlarda we folklor çykyşlarynda Watanymyzyň ösüşleri, halkymyzyň bagtyýarlygy, ýurdumyzyň asudalygy wasp edildi.

Turkmen

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

TDP-niň Halaç etrap komitetiniň agzybir işgärleriniň we işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ilkinji partiýa guramalarynyň öňünde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, okuw-maslahaty geçirildi.

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

IŞIMIZIŇ NETIJELERINI GÖRÝÄRIS

Ýurdumyzda bolup geçýän özgerişlikler, ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, medeni durmuş ulgamlarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi ilatyň hal-ýagdaýynyň barha ýokary derejelere çykarylmagyna şert döredýär. Şeýle öňegidişlikleri ilatyň arasynda wagyz etmek, düşündirmek bolsa syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň paýyna düşýär. Biz hem bu il-ýurt bähbitli işlerden çetde durmaýarys.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI

12-nji dekabr — türkmen halkynyň bagtyýarlygyny, döwletliligini, jebisligini halkara derejesinde kepillendirýän hemişelik Bitaraplyk hukuk derejämiziň dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen mukaddes gün bolup kalplarymyza ornady. 

Turkmen

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI

Ýakynda Hojambaz etrabynda Halaç we Hojambaz etrap häkimlikleriniň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanyp çäre geçirildi. 

Turkmen

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Golaýda «Şahyry şat eýleýän şygyrlar» at bilen yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi.

Turkmen

ŞA SERPAÝYŇA SAG BOL, EZIZ ARKADAGYMYZ!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy uly ruhubelentlikde giňden bellenilip geçildi. Şanly toýuň — baş baýramymyzyň öň ýanynda ýurdumyzyň zähmetde tapawutlanyp, halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmeti, gazanan ýokary netijelerini we hünär ussatlygy nazarda tutulyp, raýatlarymyzyň ençemesine döwlet sylaglary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Undefined