Komitetler

TDP-niň Köýtendag etrap komiteti

DÖWLETLI IŞLERIŇ BINÝADY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly welaýatymyzyň halky üçin guwandyryjy wakalara baýlygy bilen buýsandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň Şa gadamy welaýatymyza düşüp, halkymyz üçin bähbitli işler edilýär. Hormatly Prezidentimiziň welaýat merkezi bolan Türkme nabat şäherine gelip, welaýatyň baş metjidini açyp bermegi, şol ýerde köňül kelamyndan dörän eserleriniň galam haky serişdelerinden sadaka bermegi halkymyzy diýseň begendirdi. Hormatly Prezidentimiz welaýatymyza iş saparyny amala aşyryp, Köýtendag etrabynyň senagat düzümini ösdürmäge bagyşlanan maslahat geçirdi.

Turkmen

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň Medeniýet merkezinde bilim edaralarynyň ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Ýürekler joşanda» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda oňa gatnaşanlar dürli ugurlar boýunça erkin aýdym aýtmak, tans etmek, degişme sahnalaryny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşdiler.

Turkmen

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANDY

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Köýtendag etrap komiteti maslahat geçirdi.

Turkmen