Komitetler

TDP-niň Köneürgenç etrap komiteti

SAGDYNLYK — ÝÖRELGÄMIZ

TDP-niň Köneürgenç etrap komiteti «Saglyk» Döwlet maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerini ilat arasynda wagyz etmek boýunça yzygiderli işleri alyp barýar.

Turkmen

ELEKTRON KITAPHANA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde medeniýet ulgamynyň aýratyn ugry bolan kitaphana işini döwrebap özgertmek, ýaşlary çeper döredijilige höweslendirmek we bu ulgamy kämilleşdirmek babatda ençeme kararlar, maksatnamalar kabul edildi.

Turkmen

BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ BERK BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynyň ähli ulgamlarynda iri möçberli özgertmeler, taryhy ähmiýetli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň hatyrasyna beýik işler amala aşyrylýar. Ykdysadyýetiň ähli pudaklary, ýurdumyzyň ähli künjekleri giň gerimli özgertmelere we bedew batly buýsançly ösüşlere eýe bolýar.

Turkmen

BUÝSANJA BESLENDI

Köneürgenç etrap merkezi kitaphanasynda kitaphana işgärleri hem-de kitaphana bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýan okyjylar köpçüliginiň gatnaşmagynda, Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän eserler barada söhbetdeşlik geçirildi. 

Turkmen

ÝÜREGE ÝAKYN ESERLER

Köneürgenç etrap merkezi kitaphanasynyň Syýasy jemgyýetçilik edebiýatlar bölüminde kitaphana işgärleri hem-de kitaphana bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýan okyjylar köpçüliginiň gatnaşmagynda Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan kitaplary esasynda söhbetdeşlik çäresi geçirildi.

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimizde toýlaryň toýa ulaşýan günlerinde ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi täze türkmen taryhyny altyn sahypalar bilen bezejek şanly waka bolup, merdana türkmen halkynyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Biziň habarçymyz ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan TDP-niň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşýan işgärleriniň we işjeň agzalarynyň birnäçesi bilen söhbetdeş bolanynda, olar öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Undefined