Komitetler

TDP-niň Lebap welaýat komiteti

Bagtyýar durmuşyň özeni

Halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşynyň kepili bolan oňyn özgertmeleriň maksadalaýyk amala aşmagy, ozaly bilen, ýurdumyzda milli kanunçylyk ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen berk baglanyşyklydyr. Arkadagly Serdarymyzyň: «Watan diňe halky bilen Watandyr» diýen nurana sözi bar. Şeýle ajaýyp şygaryň astynda durmuşa ornaşdyrylýan özgertmeleriň esasy maksady raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny doly üpjün etmekden ybarat bolup durýar.

Turkmen

Beýik maksatlaryň rowaçlanýan zamanasy

Agzybirligiň, dost-doganlygyň, asudalygyň höküm sürýän mekanyna öwrülen eziz Diýarymyzda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty esasynda agzybir türkmen halky bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklaryny özgertmek boýunça öňde goýlan wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Bu bolsa ildeşlerimiziň nurana geljege bolan ynamyny has-da artdyrýar.

Turkmen

Ösüşiň demokratik ýoly bilen

Eziz Watanymyzyň täze taryhy eýýamynda gazanylýan üstünlikleriň ählisi mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýar. Taryh üçin onçakly uzak bolmadyk döwürde Diýarymyz ösüşiň demokratik ýoluna gyşarnyksyz eýermek bilen, dünýä jemgyýetçiligine özüniň deňhukuklylyga, dostlukly gatnaşyklara, özara bähbitli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny doly subut etdi we sanlyja ýylyň içinde halkara jemgyýetçiliginiň deňhukukly agzasyna öwrüldi.

Turkmen

Ulag ulgamynyň möhüm ugurlary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ulag ulgamynda gazanylýan ösüşleriň ähmiýeti bimöçberdir. Ulag pudagy Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň we onuň dünýä hojalygyna üstünlikli goşulmagynyň möhüm ugry bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda möhüm halkara ähmiýetli ösen ulag üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek boýunça ýeterlik derejede berk esas döredildi.

Turkmen

Arkadagyň ak ýollary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygy bilen ýurdumyzda ulag pudagyny we onuň üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmek bilen baglanyşykly çäreler çalt depginde durmuşa geçirilip başlandy. Kabul edilýän döwlet maksatnamalarynyň her birinde diýen ýaly ulag üpjünçilik ulgamlaryny ösdürmegiň ugurlary anyk kesgitlenilýär. Şolara laýyklykda ýurdumyzda häzirkizaman ulag üpjünçilik ulgamlaryny durmuşa işjeň ornaşdyrmak boýunça işler bökdençsiz durmuşa geçirilip, awtomobil ýollaryny, demir ýollary we degişli inžener-tehniki desgalary gurmak boýunça taslamalar üstünlikli amala aşyrylýar.

Turkmen

DÖWLETLILIK ÝÖRELGÄMIZ ROWAÇ ALÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçen aýyň 25-inde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Döwletli maslahatda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ösüş ýoly, geljekki aýdyň maksatlar we wajyp wezipeler kesgitlenildi. Milli Liderimiziň: «Türkmenistan beýik Garaşsyzlygynyň gysga taryhy döwründe bütin dünýäde belent at-abraýa we mertebä eýe bolan özbaşdak döwlete öwrüldi» diýen sözleri biziň her birimiziň ata Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bedew bady bilen ynamly öňe barýan demokratik, dünýewi we hukuk döwletimiziň deňsiz-taýsyz ösüşleri gazanýan eýýamydyr. Garaşsyzlyk ýyllary içinde durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ýaýbaňlandyrylan beýik işler, asyrlara ýaň saljak özgertmeler berkarar Watanymyzyň keşbini has-da gözelleşdirýär. Jemgyýetimiziň baş başlygy bolan adamyň ýaşaýyş-durmuş şertleri barasynda döwlet derejesi tarapyndan edilýän çäksiz aladalar mähriban halkymyzyň abadan, bolelin we bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.

Turkmen

Täze desgalar — rowaçlykdan nyşan

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda taryh üçin gysga döwrüň içinde ýurdumyzda demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň berk esaslary döredildi. Halkymyzyň aň-düşünjesinde, medeni we ruhy durmuşynda uly özgertmeler bolup geçdi. Bütinleý täze jemgyýetçilik gatnaşyklary emele geldi. Şu döwürde mukaddes Garaşsyzlygymyza daýanýan döwletimizde halkymyzyň gözbaşyny asyrlardan alyp gaýdýan maddy we ruhy gymmatlyklary, nesilden-nesle geçip gelýän belent ynsanperwer däpleri dikeldildi.

Turkmen

BILIM ULGAMY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda tejribeli hünärmenleri taýýarlamak, ýaşlaryň döredijilik ukybyny ýüze çykarmak, hemmetaraplaýyn ösen, öňdebaryjy nesli terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň milli bilim ulgamy ýokary derejelere çykarylýar.

Turkmen

BAKY BITARAPLYK — BUÝSANJYMYZ WE BAGTYMYZ

Baky Bitaraplyk ýurdumyzyň parahatçylygynyň, ilimiziň abadançylygynyň, halkymyzyň jebisliginiň, agzybirliginiň binýadyny berkidip, eziz Diýarymyzyň bagtyýarlygyň mekanyna öwrülmeginde möhüm orny eýeledi. 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip atlandyrylmagy ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny dabaralandyrdy we raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende göterdi.

Turkmen

Pages