Komitetler

TDP-niň Magtymguly etrap komiteti

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

AÝDYM-SAZLY DABARA

TDP-niň Magtymguly etrap komitetiniň etrabyň medeniýet bölümi bilen bilelikde geçiren aýdym-sazly dabaraly çäresi ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlandy. 

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi il-ulsumyzda gyzgyn goldaw hem uly ruhubelentlik döretdi.

Turkmen

DIÝARYMYZYŇ AÝDYŇ ERTIRINI NAZARLAP

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, senagatyň täze ugurlaryny döretmäge uly üns berýär.

Turkmen

ENE TOPRAGA BELENT SÖÝGI

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň baýlyklaryny geljekki nesiller üçin aýawly saklamak hemmämiziň mukaddes borjumyzdyr. Bagtyýar durmuşymyzyň möhüm şertleriniň biri bolsa ekologiýa abadançylygydyr. Goýry baglar bereketli topragymyzyň gaýtalanmajak gözelliginiň hem-de halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň, eziz Watanymyzyň täze taryhy eýýamda gazanan üstünlikleriniň miwesi bolup ömrümize şugla saçýar.

Turkmen