Komitetler

TDP-niň Mary şäher komiteti

«Ýaşasyn parahat durmuş!»

Gahryman Arkadagymyzyň «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly goşgusy geçen 2021-nji — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň mynasyp jemlenmesine öwrüldi. Bu manyly eser diňe bir türkmenistanlylar üçin däl, eýsem, dünýä ýüzüniň halklaryna özboluşly, ajaýyp çagyryş boldy.

Turkmen

Ajaýyp ösüşleriň waspçysy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy buýsanç bilen bellenilen Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly türkmen taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak buýsançly ýyllaryň birine öwrülýär.

Halkymyzyň asudalygyny, bagtyýarlygyny, jan saglygyny ähli zatdan ileri tutýan milli Liderimiziň başda durmagynda halk hojalygynyň hemme pudaklary ajaýyp ösüşlere eýe bolýar. Ilatyň hal ýagdaýyny gowulandyrmak üçin uly işler alnyp barylýar.

Turkmen

KITAP — YNSANYŇ HEMRASY

Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman jemgyýetçiliginde hakyky gymmatlyklaryň maddy baýlykda däl-de, eýsem, adamlardadygyny, olaryň bilimindedigini, hünär derejesindedigini hem-de päk zähmetleriniň netijesindedigini belläp geçýär. Diýarymyzyň bilim edaralarynyň tehnologiýa taýdan ösmeginiň çaltlandyrylmagy, şeýle hem bilimiň ähli derejeleri üçin zerur bolan elektron maglumatlar gorunyň döredilmegi we olaryň ýörite tor arkaly elýeterli üpjün edilmegi üçin netijeli işler durmuşa ornaşdyrylýar.

Turkmen

DÜNÝÄ YKRARNAMASY

Golaýda baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp Mary şäherindäki toý mekanynda «Baky Bitarapdyr ata Watanym» at bilen aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabara welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, medeniýet we sungat işgärleri, ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdylar.

Turkmen

ÖSÜŞLI ÝOLLARA TARAP

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi taryhy waka boldy. Maslahatda döwletimiziň, jemgyýetimiziň berkararlygynyň sarsmaz sütüni bolan Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda, Milli Parlamentimizi iki palataly ulgama geçirmek boýunça degişli möhüm çözgütler kabul edildi.

Turkmen

ŞANLY SENÄ – MYNASYP SOWGAT

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz Türkmenistanymyzyň taryhyna müdimilik ýazylar. Çünki şu senede Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji ýubileý mejlisinde “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” hakynda taryhy Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi. Garaşsyz döwletimiz Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolup, parahatçylyk arkaly ösüş ýoluny saýlap aldy. Bu wakadan bäri geçen çärýek asyra golaý döwür parahatçylyk söýüjilikli ýörelgä eýerýän. Garaşsyz, Bitarap döwletimiz üçin syýasy, durmuş-ykdysady we medeni taýdan depginli ösüşleriň ýyllary boldy.

Turkmen

MILLETIŇ MYNASYP MERTEBESI

Şanly baýramymyz bolan Garaşsyzlyk günümiziň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň döwet galamyndan, ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan kemala gelen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny okanyňda özüňe, öz häsiýetleriňe täzeden bir göz gezdirýärsiň.

Turkmen

KONSTITUSION ÖZGERTMELER DURMUŞA GEÇIRILÝÄR

2019-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde milli Liderimiziň başlangyjy bilen konstitusion özgertmeler yglan edilipdi. Geçen döwrüň içinde bu babatda ägirt uly işler durmuşa geçirildi. Şu mesele babatda jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edaralaryň işgärleri özleriniň oý-pikirlerini beýan edýärler.

Turkmen

DÜNÝÄ NUSGALYK GYMMATLYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň Mejlisiniň Karary bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilmegi buýsanjymyza buýsanç goşdy. Şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Rezolýusiýasyny kabul edenine 25 ýyl dolýar.

Turkmen

ÖSEN TEHNOLOGIÝALARYŇ EÝÝAMY

Milli Liderimiz häzirki zaman jemgyýedäki hakyky gymmatlyklaryň maddy baýlykda däl-de, eýsem, adamlardadygyny, olaryň bilimindedigini, hünär derejesindedigini hem-de päk zähmetleriniň netijesindedigini parasatlylyk bilen belläp geçýär.

Turkmen

Pages