Komitetler

TDP-niň Murgap etrap komiteti

GALLA ORAGY GYZGALAŇLY DOWAM EDÝÄR

 Hormatly Prezidentimiz meýdanlarda ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýygnamaga girişmäge ak pata berdi. Şundan ugur alyp, ýurdumyzyň Mary welaýatynyň Murgap etrabynda hem il sylagly ýaşulularyň, gallaçy kärendeçileriň, oba hojalyk işgärleriniň gatnaşmagynda, ýylyň galla oragyna uly ruhubelentlik bilen girişildi.

Turkmen

ÝÖRELGÄMIZ — SAGDYNLYK

Golaýda Murgap etrabyndaky orta mekdepleriň birnäçesinde geçiren wagyz-nesihat çärelerimize hem il sylagly ýaşulular, baý durmuş tejribesi bolan eneler, mekdep mugallymlary we ýaş nesliň wekilleri işjeň gatnaşyp, halkymyzyň şöhratly geçmişi, baý ruhy-medeni gymmatlyklary, täze taryhy eýýamda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ata Watanymyzda eýelenýän belent sepgitler hakynda edilen täsirli gürrüňler çuň many-mazmuna baý boldy.

Turkmen

BITARAPLYK SYÝASATY DABARALANÝAR

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdaşlygynyň we goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösmegine düýpli itergi berdi. Türkmenistan gysga wagtda halkara giňişliginde özboluşly daşary syýasatyny amala aşyrýan döwlet hökmünde özüni tanatdy. Ylalaşdyryjy merkez hökmünde 25 ýylda bitiren hyzmatlary ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da artdyrdy.

Turkmen

Konstitusion özgertmeler durmuşa geçirilýär

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz ynamly öňe barýar.

Turkmen

ÇEKSEŇ ZÄHMET ÝAGAR REHNET

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe oba hojalyk işgärleriniň arman-ýadaman işlemekleri üçin ähli aladalar edilýär. Şu günler ýerlerde gyzgalaňly orak möwsümi dowam edýär. Gallanyň wagtynda ýygnalmagy üçin hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlardan alyp berýän kuwwatly kombaýnlaryna daýanylýar.

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Täze taryhy eýýamda dünýä nusgalyk ösüş-özgerişlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda agzybir, zähmetsöýer, merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer.

Turkmen

UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

Täze taryhy eýýamda dünýä nusgalyk ösüş-özgerişlere beslenýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda agzybir, zähmetsöýer, merdana halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny halkara derejesinde giňden belläp geçer.

Turkmen