Komitetler

TDP-niň S.A.Nyýazow etrap komiteti

Dünýä nusgalyk döwletli tutumlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlary eziz Watanymyzy dünýäniň bäsdeşlige ukyply, ylymlara, bilimlere we ýokary tehnologiýalara, innowasion ösüşe esaslanan ykdysadyýeti bolan öňdebaryjy döwletleriniň birine öwürmeklige gönükdirilendir.

Turkmen

HALKYMYZYŇ BUÝSANJY

TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary hem-de etrap häkimligi bilen bilelikde guramagynda etrabyň Medeniýet merkezinde baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna bagyşlanyp «Bitaraplyk — halkymyzyň buýsanjy» ady bilen dabaraly maslahat geçirildi.

Turkmen

SYNMAZ GÜÝÇ — SYNMAZ RUH

Garaşsyzlygyna eýe bolan sanlyja ýyllaryň içinde ýurdumyzyň türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala gelen parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýermegi netijesinde alyp barýan daşary syýasat dünýä döwletleriniň ünsüni özüne çekdi.

Turkmen

DÖWLETIŇ JEMGYÝETÇILIK-SYÝASY GÜÝJI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjy hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ata Watanymyzy ýokary derejede ösdürmek boýunça ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalar, öňe sürlen başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Turkmen

JOGAPKÄRLI MÖWSÜME TAÝÝARLYK

Etrabymyzda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň galla oragy möwsümine şu günlerden uly taýýarlyk görülýär. Etrabyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň, «Şatlyk», «Nowruz», «Azatlyk» daýhan birleşikleriniň galla meýdanlarynda ýetişdirilen bol hasyl gözüňi dokundyrýar. Şu günler ýetişdirilen hasyly gysga möhletlerde, guramaçylykly ýygnamak ugrunda ähli çäreler görülýär.

Turkmen

К ВЕРШИНАМ ЗДОРОВОГО ДУХА

Сегодня нашу страну — независимый нейтральный Туркменистан — по праву называют спортивной державой. Ярким свидетельством этому служит принятая 12 апреля 2018 года на 82-м заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций Резолюция «Всемирный день велосипеда», который отмечается ежегодно 3 июня. 

Turkmen

«BITARAPLYGYŇ MEKANYDYR DIÝARYM»

Şeýle şygar astynda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim, saglyk hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramagynda da baraly maslahat geçirildi. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen, geçirilen maslahata edara-kärhanalarda zähmet çekýän işjeň partiýa agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar.

Turkmen

TASIRLI GEÇEN MASLAHAT

Golaýda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň guramagynda etrap häkimliginde hemişelik Bitaraplygymyzyň 24 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen dabaraly maslahat täsirliligi bilen tapawutlandy. TDP-niň etrap komitetiniň işgärleriniň we onuň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda geçirilen maslahat «Bitaraplyk biziň buýsanjymyzdyr, biziň bagtly ykbalymyzdyr» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirligi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň polisiýa bölümi, TDP-niň etrap komiteti tarapyndan geçirilen wagyz -nesihat maslahaty işjeň häsiýete eýe boldy.

Turkmen