Komitetler

TDP-niň Sarahs etrap komiteti

PAGTA HARMANY BEÝGELÝÄR

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň bereketli gowaça hasylyny ýygnap almak möwsümine ýokary guramaçylykly girişen Sarahs etrabynyň edermen pagtaçy babadaýhanlary atyzlardan hasyly gysga möhletde ýygnap almagyň aladasy bilen işleýärler. Hasyl ussatlary hormatly Prezidentimiziň daýhanlar üçin döredip beren giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, ýygymyň her gününi üstünliklere besleýärler.

Turkmen

DAÝHANLAR HÖWESLENDIRILDI

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda bol däne hasylyny ösdürip ýetişdiren edermen gallaçylarymyzyň şu günlerki zähmet görkezijileri has-da guwandyryjy.

Turkmen

BELENT MAKSATLY IŞLER

Şeýle at bilen Sarahs etrap häkimliginde TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp maslahat geçirildi.

Turkmen

ŞANLY SENELERE TAÝÝARLYK

Sarahs etrap häkimliginiň, etrap bilim bölüminiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda etrabyň 1-nji orta mekdebinde dabaraly maslahat geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇLERIŇ DUŞUŞYGY

Sarahs etrabynyň «Alam» geňeşliginde TDP-niň etrap komiteti ýerli ilkinji partiýa guramalary bilen bilelikde jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak maksady bilen duşuşyk geçirdi. 

Turkmen

Sarahs etrabynyň medeniýet öýünde «Türkmenistanyň Halk Maslahaty: Demokratik ýörelgeleriň dabaralanmagy» diýen şygar astynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.