Komitetler

TDP-niň Serdar şäher komiteti

Baş wezipe — halkyň saglygy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda sporta, köpçülikleýin bedenterbiýä berilýän üns ýokary derejä çykdy. Arkadagly Serdarymyzyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine Şa gadamyny goýup, bu ýerde egindeşleri bilen welosipedde gezelenç etmegi, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagy aýdanlarymyzyň aýdyň mysalydyr.

Turkmen

Rowaç syýasatyň wagyzçysy

Milli Liderimiziň gurmak, döretmek, bagtyýar ýaşaýşy üpjün etmek baradaky tagallalary bütin halkymyzy bagtyýarlyga eýe edýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan beýik işlerini wagyz-nesihat etmekde, olaryň düýp mazmunyny halka düşündirmekde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ähmiýeti uludyr.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Tahyr Öwezow, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty:

Turkmen

DIÝARYMYZ — PARAHATÇYLYGYŇ, YNANYŞMAGYŇ WATANY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan halk bähbitli we umumadamzat ähmiýetli işler özüniň oňyn netijelerini berip, eziz Diýarymyz uly ösüşlere eýe bolýar. 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda halkymyzyň abadan, bolelin durmuşyny nazarda tutýan beýik işleriň amala aşyrylmagy hem munuň şeýledigine aýdyň mysaldyr.

Turkmen

Beýik özgertmeleriň ýolunda

Asuda asmanyň astynda, bereketli topragynyň üstünde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gün-günden ösýär, gözelleşýär, özgerýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, ulgamlarynda henize çenli görlüp-eşidilmedik ýokary netijeler, ösüşler gazanylýar. Elbetde, bu ösüşlerde gazanylan guwandyryjy zähmet üstünliklerinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň işjeň  agzalarynyň hem saldamly goşantlary bar. Häzirki wagtda olar eziz Watanymyzyň mundan beýläkde gülläp ösmegi üçin gujur-gaýratly, öndürijilikli zähmet çekýärler.

Turkmen

Parahatçylyk we ynanyşmak — bagtyýar durmuşyň binýady

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan işler oňyn netijelerini berýär. Munuň şeýledigine 2020-nji ýylda halkymyzyň abadan, bolelin durmuşyny nazarda tutýan beýik işleriň amal edilmegi hem şaýatlyk edýär.

Turkmen

DÖWLETLILIK ÝÖRELGÄMIZIŇ BEÝANY

Adamzadyň uzak-uzak müňýyllyklardan başlap, häzirki günlere çenli jemlän tejribesi, pähim-parasady, bilimler hazynasy, dünýä akyl ýetirmäge synanyşykda döreden pikir jöwherleriniň ählisi kitaplarda jemlenýär. Kitap — dünýäniň syrlar äleminiň açary. Kitap — durmuşda ýolgörkeziji çelgi. Kitaplaryň üsti bilen müňlerçe ýyl mundan ozal ýaşap geçen akyldarlaryň paýhaslary bilen tanyşýarys. Kitaplaryň üsti bilen milli gym­matlyklarymyzy ýene uzak-uzak asyrlara ýetirip bilýäris. Hut şonuň üçin hem kitap geçmişi, şu güni, geljegi bir-birine baglap duran ruhy köprüdir.

Turkmen

MILLI DEMOKRATIÝA DABARALANÝAR

Şu günler dürli ulgamlarda Halk Maslahatynda kabul edilen çözgütleri halk köpçüligine wagyz etmäge gönükdirilen maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri ýokary derejede geçirilýär. TDP-niň Serdar şäher komitetiniň, şäher häkimligi, ýerli jemgyýetçilik guramalary bilelikde guramagynda şäher häkimliginiň mejlisler zalynda geçen wagyz-nesihat maslahaty hem şeýle çäreleriň biri bolup, ol «Halk Maslahaty — bedew batly ösüşlere badalga» diýlip atlandyryldy.

Turkmen

SAGDYN NESIL — BAGTYÝAR GELJEK

Ýakynda TDP-niň Serdar şäher komiteti etrap häkimligi, ýerli jemgyýetçilik guramalary we hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde «Sagdynlyk — baş gymmatlyk» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. 

Turkmen

BUÝSANJA BESLENDI

Serdar şäheriniň ähli mekdeplerinde okaýan ýokary synp okuwçylarynyň we olaryň ene atalarynyň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat dabarasy geçirildi.

Turkmen

Pages