Komitetler

TDP-niň Serdar etrap komiteti

Ösüş-özgerişlikleriň ýurdy

Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzy senagat taýdan ösen, kuwwatly döwlete öwürmek, halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan syýasaty üstümizdäki «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda-da barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem amala aşyrylýan beýik işler, ýylyň-ýylyna gurlup, işe girizilýän dürli önümçilik, medeni-durmuş maksatly täze binalardyr desgalar, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary muňa doly şaýatlyk etmek bilen, döwletimiziň depginli ösüşlerini aýdyň görkezýär.

Turkmen

KALPLAR ALKYŞDAN DOLY

Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gözümiziň nuruna, başymyzyň täjine, kalplarymyzyň buýsanjyna deňäp söýýän mukaddes Watanymyzyň berkararlygyny, ykdysady babatda kuwwatlylygyny, bu eziz Diýarda ýaşaýan we halal zähmet çekýän raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyny ygtybarly üpjün etmekde amala aşyrylýan dünýä nusgalyk beýik işler barha rowaçlyklara beslenýär.

Turkmen

MILLI GYMMATLYKLARYŇ GÖZBAŞY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň çap edilmegi we okyjylara ýetirilmegi bagtyýar halkymyza Arkadagymyz tarapyndan ajaýyp sowgat boldy. 

Turkmen

DÖWRÜŇ TALAPLARYNA EÝERIP

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy berk binýatly, senagat taýdan ösen, kuwwatly döwlete öwürmek, merdana halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan beýik işleri «Döwlet adam üçindir!» diýen baş taglymata eýerýän syýasatynyň barha rowaçlyk tapýandygyndan habar berýär. 

Turkmen

AÝDYŇ MAKSATDAN UGUR ALYP

Ata Watanymyzda ýurt abadançylygynda arka atylýan her bir gün, her bir aýdyr ýyl ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Şu hakykatyň özem agzybirlikden, jebislikden rysgal-bereket tapan, halallyga, adalata, ynsanperwerlige, dostana gatnaşyklara ygrarly merdana il-ulsumyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sapaly durmuşa eýediginiň ykrarnamasydyr.

Turkmen

ŞANLY SENÄNIŇ ŞANYNA

TDP-niň Serdar etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan dabara geçirildi. 

Turkmen

WATANYMYZY ROWAÇLYGA BESLÄN RÖWŞEN ÝYL

Her ýylyň özüne mahsus aýratynlyklary, şatlykly pursatlary, guwançly günleri bolýar. 2019-njy — «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly hem ýurdumyz üçin örän düşümli ýyllaryň biri boldy. 

Turkmen

WATAN BUÝSANJY

Golaýda TDP-niň Serdar etrap komiteti «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli işjeň maslahat geçirdi.

Turkmen

GURAMAÇYLYKLY IŞLER

Serdar etrabynyň Janahyr oba medeniýet öýünde etrabyň ýaşaýjylary üçin «Maşgalam baş galam» atly şygar astynda wagyz-nesihat, düşündiriş çäresi geçirildi. 

Turkmen

MILLI GYMMATLYGYMYZA SARPA

Taryhy gymmatlyklarymyz, Watanymyzyň gülläp ösüşi, şöhratly taryhymyz baradaky çykyşlarynda, türkmen halysy, ahalteke bedewi, ýaly halkymyzy dünýä tanadýan gymmatlyklarymyz barada aýratyn durup geçýän Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň gadymy Ýüpek ýolunda tutan orny, taryhda ýetmişden gowrak döwlet döredendigi, beýleki halklar bilen gatnaşygy we kitaplarynda nygtalyşy ýaly, Diýarymyzyň dünýädäki syýasy, ykdysady, medeni-gumanitar, ylmy-tehnologik we maglumatlar ulgamyna işjeň gatnaşýandygyny belläp, halkymyzyň gadymy hem müdimi medeniýetini dünýä ýaýmagy özüne baş ýörelge edinýär.

Turkmen