Komitetler

TDP-niň Serhetabat etrap komiteti

BITARAPLYK BAGTY

1995-nji ýylyň 12-nji dekabry Garaşsyz döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň ykrarnamasy bolup altyn harplar bilen taryha ýazyldy. Türkmenistanyň Bitaraplygy diňe bir türkmen halkynyň däl-de, eýsem, bütin dünýä bileleşiginiň gymmatlygydyr. Bitaraplyk asuda ýaşaýşyň, agzybir, parahat durmuşyň ertirki geljegine ynamyň kepilidir. Türkmen halky özüniň asyrlar boýy arzuwlap gelen mukaddes Garaşsyzlygyna, baky Bitaraplygyna çäksiz sarpa goýýar. Bu iki mukaddesligi başynyň täji hasaplaýar.

Turkmen

SAGLYK — ÝAŞAÝŞYŇ GÖZBAŞY

Saglyk — bu her bir adamyň, jemgyýetiň bahasyna ýetip bolmajak iň gymmatly baýlygydyr. Bu babatda ilatyň sagdyn durmuş ýörelgesini ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn nesli terbiýeläp ýetişdirmek Gahryman Arkadagymyzyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolupdurýar. Hormatly Prezidentimiziň Berkarar Watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini has-da berk ornaşdyrmakda amala aşyrýan tutumly işleri dünýä jemgyýetçiliginiň ýokary bahasyna mynasyp bolýar.

Turkmen

DÖWRÜŇ TALABYNDAN UGUR ALYP

TDP-niň Serhetabat etrap komiteti etrap häkimligi we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Serhetabat etrabynyň Medeniýet öýünde wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Maslahata hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, lukmanlar, mugallymlar we terbiýeçiler, şeýle hem, ýaşuly nesliň wekilleri işjeň gatnaşdylar.

Turkmen