Komitetler

TDP-niň S.Türkmenbaşy etrap komiteti

Dost-doganlygyň mekany

Hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllyk baýramynyň dabaralaryna beslenýän günlerinde eziz Diýarymyzda ýaşaýan ildeşlerimiziň kalplary Watanymyzyň üstünliklerine bolan buýsançdan pürepürlenýär.

Allambergen BERDIŞUKUROW,
TDP-niň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň bölüm müdiri:

Turkmen

PEDERLERDEN MIRAS ÝÖRELGE

Ata-babalarymyz edep-terbiýäniň, maşgala gatnaşyklarynyň, ýaşaýyş-durmuşyň ençeme kadalaryny nesillere miras galdyrypdyrlar. Şolaryň ählisine-de parahatçylyk, ynanyşmak ýörelgeleri mahsus. Muňa goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mysalynda-da göz ýetirmek bolýar.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy Maksat Myradowiç Ödeşow:

Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda, aýratyn hem Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlary uly ösüş-özgertmeleri başdan geçirýär. Geçen gysga döwürde ähli ulgamlarda durmuşa geçirilen işleri synlanyňda, asyrlara barabar işleriň edilendigine şaýat bolýarys.

Turkmen

BEDEWLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etraby ýurdumyzda iri pagtaçylyk, gallaçylyk, şalyçylyk etrabydyr. Şunuň bilen birlikde etrapda ajaýyp bedewler ösdürilip ýetişdirilýär.

Turkmen

Bitaraplyk — şöhratym sen, şanym sen!

Ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde etrap häkimliginiň, TDP-niň etrap komitetiniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim we medeniýet bölümleriniň wekilleriniň guramagynda, şeýle hem il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp «Bitaraplyk — şöhratym sen, şanym sen!» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy we aýdym-sazly dabara geçirildi.

Turkmen

GÖWÜNLER GANATLANDY

Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny we ýörelgelerini geljek nesillere miras goýmaga hem-de bütin dünýäde giňden wagyz etmäge aýratyn ähmiýet berýän hormatly Prezidentimiz bu ugurda birnäçe gymmatly eserleri ýazyp, halkymyza peşgeş berdi. Alym Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly eseri hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda agzybir halkymyz üçin uly sowgat boldy.

Turkmen

MÖHÜM WAKA BAGYŞLANYLDY

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp maslahat geçirildi. Maslahata etrap häkimliginiň, etrap jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ilkinji partiýa guramalarynyň başlyklary, bilim işgärleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdylar.

Turkmen

KÄMIL KANUN — BERK BINÝAT

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde maslahat geçirildi. Maslahata etrap häkimliginiň wekilleri, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň, ilkinji partiýa guramalarynyň başlyklary, bilim işgärleri, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular hem-de mährem eneler gatnaşdylar.

Turkmen

HALKYMYZYŇ GUWANJY

Gahryman Arkadagymyzyň ýiti zehininden dörän «Türkmen alabaýy» atly eseri Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk baýramyna halkymyza ajaýyp sowgat boldy. 

Undefined

AÝDYM-SAZLY ÇÄRE

Golaýda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap komitetiniň etrap häkimligi bilen bilelikde guramagynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Medeniýet merkezinde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylyna bagyşlanyp aýdym-sazly çäre geçirildi. 

Turkmen