Komitetler

TDP-niň Türkmenbaşy şäher komiteti

ŞATLYKLY GÜNLER

Bagtyýarlyk döwründe türkmenistanlylaryň saglygyny goramak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Boş wagtyny peýdaly güýmenjä sarp edýän, milli mirasymyz, şöhratly taryhymyz bilen gyzyklanýan, tebigatyň we etrap-kentlerimiziň gözel ýerlerine köpçülikleýin gezelenje çykýan, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan raýatlarymyzyň sanynyň gün saýyn artýandygy guwandyryjydyr.

Turkmen

Светлый путь прогресса и процветания

2021 год, проходящий под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия», наполнен богатыми событиями, в числе которых историческая дата – 30-летие со дня обретения независимости нашей страны. Она будет вписана золотыми буквами в летопись эпохи могущества и счастья. Независимость является величайшим достоянием народа, играет важную роль в его судьбе, поэтому туркменистанцы с большим торжеством и радостью ежегодно отмечают этот главный праздник страны.

Undefined

Janyňyz tut ýaly sag bolsun!

Gündelik durmuşymyzda «Janyňyz tut ýaly sag bolsun!» diýip, birek-birege saglyk diläp, oňat arzuwlar etmek — halkymyzyň asylly däpleriniň biri. Eýsem-de,«tut ýaly» diýilmeginiň sebäbi nämekä? Näme üçin saglyk dilemeklik tut agajy bilen baglanyşdyryp aýdyldyka? Muny bilmek üçin, geliň, ata-babalarymyzyň tut bilen baglanyşykly garaýyşlaryna ser salalyň.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

TDP-niň Türkmenbaşy şäher komiteti şäherdäki Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumynda Türkmenbaşy şäher medeniýet bölümi bilen bilelikde Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy hem-de Nebitgaz senagatynyň we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Toýuň toýa ulaşsyn, baky Bitarap Watanym!» ady bilen baýramçylyk çäresini geçirdi.

Turkmen

Täsirli gürrüňdeşlik

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenbaşy şäher komitetiniň wagyz-nesihat topary «Balkan» gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynda hem-de Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň daşky gurşawy goramak gullugynyň Hazar döwlet tebigy goraghanasynda wagyz-nesihat çäresini geçirdi.

Onda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasaty, Halkara Bitaraplyk gününi mynasyp garşylamak, ýokanç keselleriň öňüni almakda agyz-burun örtüginiň möhüm ähmiýeti barada giňişleýin gürrüň edildi.

Turkmen

SAGLYGYM — BEGLIGIM

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher häkimliginiň, Türkmenbaşy şäher Saglyk öýüniň, Türkmenbaşy şäher arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň, hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklarynda edara-kärhanalarda, mekdeplerde, köpçülik ýerlerinde wagyz-nesihat işleri geçirilip gelinýär. Köçelerde, köpçülik ýerlerinde çäklendirilen araçägi saklamak, agyz-burun örtügini kadaly we düzgüne laýyk dakynmak babatda adamlar bilen düşündiriş işleri, wagyz-nesihat işleri yzygiderli geçirilýär.

Turkmen

Belent sepgitleri nazarlap

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň zawodlar toplumymyzdaky ilkinji partiýa guramasy hem öz gündelik işini hemişe hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna we sargytlaryna laýyk derejede alyp barmaga çalyşýar.

Guramamyzdaky partiýa agzalarynyň sany bu gün 500-den hem geçýär. Zawodlar toplumymyzda dürli kärlerde zähmet çekýänleriň sanynyň üç müňden gowrakdygyny nazarda tutsaň, ilkinji partiýa guramamyzyň kärhanamyzda uly güýç bolup durýandygy äşgär ýüze çykýar.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞYŇ GÖNEZLIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde raýatlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmaga, ilaty köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmäge aýratyn üns berilýär. Ol döwlet syýasatynda möhüm ähmiýetli meseleleriň biridir.

Turkmen

PARAHATÇYLYK, ABADANÇYLYK WE DOST-DOGANLYK BERKEÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda uly ösüşlere, özgerişlere beslenýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýokary halkara abraýynyň hem-de ýurdumyzyň öňe sürýän netijeli başlangyçlarynyň ählumumy ykrarnama eýe bolmagy halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrýar.

Turkmen

ÖŇDENGÖRÜJILIKLI SYÝASAT

Ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän saglygy goraýyş ulgamy okgunly ösýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde beden taýdan berk, ruhy taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek, ynsan saglygyny goramak maksady bilen, ilkinji nobatda, «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegi, ýurdumyzda maşgala lukmançylygynyň ornaşdyrylmagy, raýatlaryň meýletin saglyk ätiýaçlandyrmasynyň girizilmegi, döwlet gaznasynyň döredilmegi Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny beýik sepgitlere ýetirdi.

Turkmen

Pages