Komitetler

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komiteti

SAGDYN BOLAÝYN DIÝSEŇIZ!..

Saglyk adamyň bedeniniň we ruhunyň kadaly ýagdaýydyr. Bu barada köp ylmy, edebi-taryhy çeşmelerde maglumatlar berilýär. Gadymy Gippokratdan bäri häzirki döwre çenli gelip ýeten maglumatlara görä adamyň saglygyna esasy täsir edýän zatlar durmuş aladalary, howa, iýmit we ukudyr. Adam tebigatynyň ýaradylyşy boýunça durmuşyň ownuk hysyrdylaryndan, dawa-jenjelden daşda dursa, gowy kitap okasa, saza, söhbete, şahandazlyga, süýji uka berilse, özüni rahat duýar.

Turkmen

TOPLUMLAÝYN IŞLER

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenbaşy etrap komiteti, etrap häkimligi, etrabyň jemgyýetçilik guramalary we hukuk goraýjy edaralary bilen bilelikde ýaşlaryň arasynda ýaramaz endikleriň ýaýramagyna garşy göreşmegiň iş meýilnamasyny taýýarlady. Wagyz-nesihat toparynyň düzümine bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de ýaşulular girizildi.

Turkmen

IŞJEŇ HÄSIÝETE BESLENDI

Ýakynda TDP-niň Türkmenbaşy etrap komiteti beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrabyň bilim işgärleriniň we mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi.

Turkmen

GÜLDEN GÖRKLI ZENANLAR

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda etrabyň Medeniýet öýünde «Gülden görkli zenanlar» atly aýdym sazly dabara geçirildi. 

Turkmen

SAGDYN DURMUŞ BAGTYÝARLYK

TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda «Sagdyn durmuş — bagtyýar jemgyýet» atly maslahat geçirildi we onda Arkadag Liderimiziň saglygy goraýyş ulgamy boýunça nusgalyk ýörelgeleri wagyz-nesihat edildi. 

Turkmen