Komitetler

TDP-niň Türkmengala etrap komiteti

Daýhanlaryň yhlasly zähmeti

Häzirki döwürde daý­han­la­ryň iş­le­mek­le­ri­ne, ýer­den bol ha­syl al­mak­la­ry­na giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Hä­zir­ki wagt­da oba ho­ja­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan giň ge­rim­li öz­gert­me­ler milli yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň bu mö­hüm pu­da­gy­ny tä­ze sep­git­le­re çy­kar­dy. Ýur­dumyz­da ýer­le­riň me­lio­ra­tiw ýag­da­ýy­ny go­wu­lan­dyr­mak, ha­syl­lyly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, ze­rur çä­re­ler gö­rül­ýär. Suw se­riş­de­le­ri­niň reje­li peý­da­la­nyl­ma­gy­na, to­hum­çy­ly­gyň ös­dü­ril­me­gi­ne uly üns be­ril­ýär.

Undefined

Goşa toýuň dabarasy

Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Diýarymyzyň ähli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, oba hojalygynda, şeýle hem daşary syýasatda belent sepgitlere ýetilýär.

Turkmen

BILIM ULGAMYNYŇ KANUNÇYLYK ESASLARY

“Watan” gazeti

31.08.2021 ý

 

Turkmen

BELENT SEPGITLERIŇ ÝYLY BOLAR

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýyly üstünliklere beslenen ýyllaryň biri boldy. Bu ýylda Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuny uly dabara bilen belledik. Halkara derejesinde maslahatlar geçirildi. Şeýle ruhubelentlik bilen Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda halkymyz 2021-nji — Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylyna gadam basdy. Bularyň özi biziň halkymyzyň bagtyýarlygynyň, Watanymyzyň rowaçlygynyň nyşany.

Turkmen

NESILLERE NUSGALYK KITAP

TDP-niň Türkmengala etrap komitetiniň beýleki iri jemgyýetçilik guramalary bilen etrapdaky edara-kärha­nalarda we orta mekdeplerde hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň geçi­ren tanyşdyrylyş dabaralarynda türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlaryna, onuň örän baý we köptaraply medeniýetine hemişe üns berýändigi üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy.

Turkmen

Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet

Golaýda Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Turkmen

IŞJEŇ HÄSIÝETE EÝE BOLDY

Ýaşlaryň arasynda ruhy ahlak we medeni gymmatlyklarymyzy, hususan-da, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmengala etrap Geňeşiniň we TDP-niň etrap komitetiniň «Ahlaklylyk sagdyn jemgyýetiň gözbaşydyr» ady bilen etrapdaky 2-nji orta mekdepde geçiren wagyz-nesihat duşuşygyna hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, saglygy goraýyş we bilim edaralarynyň işgärleri hem işjeň gatnaşdylar. 

Turkmen

PAGTAÇY KÄRENDEÇILERIŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

Arkadagymyzyň ajap eýýamynyň dünýä nusgalyk beýik özgertmelerinden we bedew batly ösüşlerinden ruhlanyp zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçy-kärendeçileri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda giňden bellenilip geçiljek Hasyl toýunyň öňüsyrasynda pagta hasylyny ýygnamak boýunça döwlet tabşyrygyny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Welaýatymyzyň zähmet ussatlary Watan harmanyna 313 müň tonnadan gowrak «ak altyn» tabşyryp, ajaýyp ýeňiş gazandylar.

Turkmen