Komitetler

TDP-niň Tagtabazar etrap komiteti

BERKARARLYK BUÝSANJY

TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi.

Turkmen

BITARAPLYGYŇ MEKANYDYR DIÝARYM

Ýakynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylyna bagyşlanyp Tagtabazar etrabyndaky Medeniýet öýünde dabaraly maslahat geçirildi. «Bitaraplygyň mekanydyr Diýarym» at bilen geçirilen maslahata jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, ýaşuly nesliň wekilleri hemde saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri gatnaşdylar.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Tagtabazar etrabyndaky 20-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyga TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri bilen birlikde ýaşuly nesliň wekilleri hem gatnaşyp, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda gazanylýan üstünlikler, toplumlaýyn amala aşyrylýan dünýä nusgalyk beýik işler barada buýsanç bilen gürrüň edildi.

Turkmen

RUHUBELENTLIGE BESLENDI

Ýakynda Tagtabazar etrabynda TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň etrap häkimligi we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda aýdym sazly medeni çäre geçirildi. 

Turkmen