Komitetler

Komitetler

 • DÖWLETLI MASLAHATYŇ ŞUGLASY

  Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi taryhy ähmiýetliligi bilen alamatlandy. Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda geçirilen bu taryhy maslahata gatnaşan ildeşlerimiziň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

  Turkmen
 • GEŇEŞLI IL — DÖWLETLI IL

  — Milli Liderimiziň baştutanlygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty taryhy özgertmelere baý boldy. Hususan-da, Esasy Kanunymyz boýunça özgertmeler has kämil kanunçylyk esaslaryny emele getirdi. 

  Turkmen
 • DABARALY ÇÄRE

  Ýakynda TDP-niň welaýat komitetinde dabaraly çäre geçirildi. Çäräni TDP-niň welaýat komitetiniň başlygy, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty Kakageldi Gurbanow açyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygyny mynasyp garşylamak boýunça TDP-niň welaýat, şäher, etrap komitetleriniň, ilkinji guramalarynyň alyp barýan işleri barada giňişleýin durup geçdi.

  Turkmen
 • MILLETIŇ MYNASYP MERTEBESI

  Şanly baýramymyz bolan Garaşsyzlyk günümiziň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň döwet galamyndan, ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan kemala gelen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny okanyňda özüňe, öz häsiýetleriňe täzeden bir göz gezdirýärsiň.

  Turkmen
 • ARKADAG TAGLYMATY

  Bitaraplyk syýasaty dünýä ýalkym saçyp dur,

  Arkadagyň taglymaty biziň baş ýörelgämiz.

  Bagtyýarlyk zamanasy kalbymyza çaýyp nur,

  Arkadagyň taglymaty biziň baş ýörelgämiz.

   

  Öňe sary urýas gadam, belent tutup başymyz,

  Topragymda bereket bar, boldur nan-u-aşymyz,

  Turkmen
 • SAGDYN DURMUŞYŇ GÖNEZLIGI

  Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde raýatlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmaga, ilaty köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmäge aýratyn üns berilýär. Ol döwlet syýasatynda möhüm ähmiýetli meseleleriň biridir.

  Turkmen
 • JOGAPKÄRLI MÖWSÜMIŇ GYZGALAŇLY IŞLERI

  Jomart topragyň güýzde eçilýän nygmatlarynyň içinde halkymyzyň baýlygyna deňelýän pagta aýratyn orun eýeleýär.

  Turkmen
 • «AK KERWEN» ÜSTÜNLIKLERIŇ BADALGASY

  Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary, parasatly başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen birlikde obasenagat toplumynda hem giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär. 

  Turkmen
 • GÖWÜNLER GANATLANDY

  Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny we ýörelgelerini geljek nesillere miras goýmaga hem-de bütin dünýäde giňden wagyz etmäge aýratyn ähmiýet berýän hormatly Prezidentimiz bu ugurda birnäçe gymmatly eserleri ýazyp, halkymyza peşgeş berdi. Alym Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal bolan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly eseri hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda agzybir halkymyz üçin uly sowgat boldy.

  Turkmen
 • KÖŇÜLLERE NUR ÇAÝAN KITAP

  Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda bagtyýar zamanamyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara beslenip, taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar.

  Turkmen

Pages