Komitetler

Komitetler

 • ПОЛИТИКА ДОВЕРИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

  В нашей стране, где основу политики составляет девиз «Государство - для человека!», государство выражает интересы всего общества, народ сам непосредственно или через представительные органы участвует в управлении государством. В демократическом, правовом государстве иначе и быть не может.

  Russian
 • TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY

  Behişdi bedewlerimize uly sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň ýakynda bedewler bilen didarlaşyp, bedewe atlanyp, gezim etmegi bedew atlara bolan buýsanjymyzy goşalandyryp, ýurt Baştutanymyzyň olary örän ýokary derejede sarpalaýandygyny ýene bir gezek äşgär etdi.

  Turkmen
 • ŞAN-ŞÖHRATLY BEDEWLER

  Bereketli hem sahawatly türkmen topragy irki döwürlerden bäri iň owadan, ýelden ýüwrük gamyşgulak bedewleriň mekany hasaplanýar. Türkmen halkynyň zehininiň, yhlasynyň, irginsiz zähmetiniň, tutanýerli hem yzygiderli alnyp barlan maksadaokgunly tohumçylyk-seçgi işiniň netijesinde döredilen ahalteke atlary ata-babalarymyzyň ruhy siňen keramatly türkmen topragynda kemal tapdy, kämilleşdi, müňýyllyklaryň dowamynda ajaýyp sungat derejesine ýetirildi. Ol atlar türkmen halkynyň taryhy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

  Turkmen
 • MILLI MIRASYMYZYŇ GENJI-HAZYNASY

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe güneşli Türkmenistan Diýarymyzyň her güni uly üstünliklere, şanly wakalara, il-ýurt bähbitli işlere beslenýär. Gün-günden gülläp ösýän ýurdumyzda toýlar toýa ulaşýar. Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklar uly ruhubelentlik bilen ýokary derejede geçirilýär.

  Turkmen
 • BEHIŞDI BEDEWLERIŇ ŞANYNA

  Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Lebap welaýatynda geçirilen dabaralar sebitiň ilatynyň göwün guşuny al asmana göterdi. Mähriban Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen toý-baýramlara beslenýän Diýarymyzda toýlaryň uludan tutulyşy ýaly, welaýatymyzda baýramçylyk mynasybetli guralan dabaralar diýseň köp adamly boldy. Ýurdumyzyň çar künjeginden atşynaslaryň, çapyksuwarlaryň hem-de janköýerleriň gatnaşmagynda dabaralar ýokary ruhubelentlik derejesinde geçirildi.

  Turkmen
 • KONSTITUSION ÖZGERTMELER JEMGYÝETIMIZI KÄMILLEŞDIRMEGIŇ ESASYDYR

  Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly syýasaty esasynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň kanunçylyk binýady halkara ülňülerine laýyklykda kämilleşdirilýär. 

  Turkmen
 • NUSGALYK ÝÖRELGELERE EÝERIP

  Ýakynda TDP-niň Ýolöten etrap komitetiniň etrap hassa hanasy we beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

  Turkmen
 • ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞ

  Görogly etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XI sport ýaryşlaryny geçirdi. 

  Turkmen
 • ÖZGERTMELER ÝOLUNDA

  TDP-niň Türkmenbaşy şäher komiteti Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda «Konstitusion özgertmeler — ösüşleriň gözbaşy» atly maslahat geçirdi.

  Turkmen
 • BAGTYÝAR DURMUŞYMYZA BUÝSANÇ

  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň guramagynda Türkmenabat şäherindäki 40-njy orta mekdepde işjeň partiýa agzalarynyň gatnaşmagynda konstitusion özgertmeleriň ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanylan maslahat geçirildi.

  Turkmen

Pages