Komitetler

Komitetler

 • ATA-BABALARYMYZYŇ ÝÖRELGESI

  Gahryman Arkadagymyz «Döwlet syýasatynda, wagyz etmek işinde we ýaşlary terbiýelemekde ilkinji nobatda ruhy mirasymyzy mysal hökmünde öňe sürmelidiris.

  Turkmen
 • BITARAPDYR ÝURDUMYZ, BAGTYÝARDYR ILIMIZ

  Bitarapdyr ýurdumyz, bagtyýardyr ilimiz Halkara Bitaraplyk gününiň baýramçylygynyň öň ýanyndaky şatlykly günlerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana iş saparynyň dowamynda Gahryman Arkadagymyza Özbegistan Respublikasynyň Ylymlar akademiýasynyň «Hormatly akademigi» diýen derejäniň berilmegi halkymyzy begendirdi hem buýsandyrdy. 

  Turkmen
 • SÖZÜŇ GÜÝJI-ANYK MYSALLARDA

  Bolup geçýän ýurt ähmiýetli wakalar biziň guramamyzyň işiniň esasy ugurlaryny kesgitleýär. Sebäbi olara wagtynda seslenmek, olaryň ähmiýetini arasynda düşündirmek, wagyz etmek biziň guramamyzyň tertipnamalaýyn wezipeleriniň bir bölegi bolup durýar.

  Turkmen
 • BELENT SEPGITLERI NAZARLAP

  Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny has-da şöhratlandyrmak, Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde belent sepgitleri eýelemek, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda gazanylan üstünlikleri, ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň umumadamzat ähmiýetini giňden dünýä ýaýmak boýunça tutumly işler alnyp barylýar.

  Turkmen
 • RUHUBELENTLIGE BESLENDI

  Ýakynda Tagtabazar etrabyndaky 20-nji orta mekdepde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçen duşuşyga TDP-niň Tagtabazar etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri bilen birlikde ýaşuly nesliň wekilleri hem gatnaşyp, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda gazanylýan üstünlikler, toplumlaýyn amala aşyrylýan dünýä nusgalyk beýik işler barada buýsanç bilen gürrüň edildi.

  Turkmen
 • SAGDYN DURMUŞ BAGTYÝARLYK

  TDP-niň Türkmenbaşy etrap komitetiniň guramagynda «Sagdyn durmuş — bagtyýar jemgyýet» atly maslahat geçirildi we onda Arkadag Liderimiziň saglygy goraýyş ulgamy boýunça nusgalyk ýörelgeleri wagyz-nesihat edildi. 

  Turkmen
 • ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

  TDP-niň Büzmeýin etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda geçirilen wagyz nesihat çäresi «Ýaş nesli döwrebap terbiýelemekde hukuk sowatlylygynyň ähmiýeti» diýlip atlandyryldy.

  Turkmen
 • ÇEKELEŞIKLI ÝARYŞ

  Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda sporty ösdürmek, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek babatda öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen, etrap möçberinde sport çärelerini geçirmäge aýratyn üns berilýär.

  Turkmen
 • TASIRLI GEÇEN MASLAHAT

  Golaýda TDP-niň S.A.Nyýazow adyndaky etrap komitetiniň guramagynda etrap häkimliginde hemişelik Bitaraplygymyzyň 24 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen dabaraly maslahat täsirliligi bilen tapawutlandy. TDP-niň etrap komitetiniň işgärleriniň we onuň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda geçirilen maslahat «Bitaraplyk biziň buýsanjymyzdyr, biziň bagtly ykbalymyzdyr» diýlip atlandyryldy.

  Turkmen
 • MEDENI MIRASYMYZ BILEN TANYŞLYK

  TDP-niň Babadaýhan etrap komiteti etrap häkimligi hem-de medeniýet bölümi bilen bilelikde etrabyň Täze ýol obasynda ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky muzeýe ýaşlaryň gezelenjini gurady. 

  Turkmen

Pages