Komitetler

Komitetler

 • BITARAPLYGYŇ ŞUGLASY DÜNÝÄ NUR SAÇÝAR

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda alyp barýan beýik işleri halkara derejesinde uly gyzyklanma döredip, dünýä bilermenleriniň üns merkezide durýar. Döwletimiz geoykdysady ýagdaýyndan we hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesinden ýerlikli peýdalanýar.

  Turkmen
 • KONSTITUSIÝA — BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI

  Aziýanyň merjen şäheri, ýurdumyzyň gözel paýtagty Aşgabatda şu ýylyň sentýabr aýynda bolup geçen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň taryhy çykyşy halkymyzda uly ruhubelentlik döretdi. 

  Turkmen
 • DÖWRÜŇ SESINE SES GOŞUP

  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat, şäher, etrap komitetleri we ilkinji partiýa guramalary milli Liderimiziň il-ýurt bähbitli, bütin adamzat ähmiýetli tutumly işlerini, täze başlangyçlaryny durmuşa geçirmek we giň halk köpçüligine düşündirmek, wagyz-nesihat etmek, sagdyn, ruhubelent jemgyýeti kemala getirmek ugrunda maksadalaýyk iş alyp barýarlar. 

  Turkmen
 • GÜL DIÝARDA BAKY BAGTA ÝETILÝÄR

  Berkarar  döwletiň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistanda zenanlara goýulýan ýokary hormat, olaryň hukuk taýdan goraglylygy, ykdysady, durmuş-syýasy ýagdaýlarynyň, jemgyýetdäki we maşgaladaky mynasyp orunlarynyň kesgitlenmegi mukaddesliklerimize, türkmeniň däp-dessurlaryna esaslanýar. 

  Turkmen
 • ÝAŞLAR-ÝURDUŇ GELJEGI

  Ýurdumyzda ýetilýän sepgitler, beýik özgertmeler halkymyzy täze üstünliklere ruhlandyrýar. Gahryman Arkadagymyzyň her bir tutumly işi halkymyzyň abadan durmuşynyň bähbidine gönükdürilendir. 

  Turkmen
 • BEÝIK IŞLERIŇ BEÝANY

  Bitarap Watanymyzyň dowamaty bolan ýaşlary bagtyýarlyk zamanamyzyň ruhuna laýyklykda terbiýelemek, olarda halallygy, ruhy päkligi, ahlaklylygy, watançylygy, zähmetsöýerligi, sagdyn durmuşa höwesi kemala getirmek maksady bilen, TDP-niň işjeň agzalary bolup düşündiriş, wagyz nesihat çärelerini yzygiderli geçirip, bu ugurda alnyp barylýan işleri ýerli jemgyýetçilik guramalary, häkimlikler, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş edaralary bilen bilelikde utgaşykly amala aşyrýarys.

  Turkmen
 • IŞJEŇLIK ARTDYRYLÝAR

  Golaýda TDP-niň Farap etrap komitetiniň guramagynda maslahat geçirilip, onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 14-nji fewralynda jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşygynda beren tabşyryklarynyň etrap partiýa komitetinde ýerine ýetirilişine garaldy.

  Turkmen
 • SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

  TDP-niň Tejen şäher komiteti şäher hassahanasynda raýat jemgyýetimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini has-da pugtalandyrmak maksady bilen, partiýanyň işjeň agzalarynyň maslahatyny geçirdi.

  Turkmen
 • GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

  TDP-niň Ruhubelent etrap komitetiniň beýleki jemgyýetçilik guramalary, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. 

  Turkmen
 • UTGAŞYKLY ÇÄRELER

  Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ol ýaşlaryň maşgala terbiýesine bagyşlandy we onda milli däp-dessurlarymyza laýyklykda, türkmeniň edep kadalaryny dogry berjaý etme giň ýollary barada giňişleýin gürrüň edildi.

  Turkmen

Pages