Komitetler

Komitetler

 • MILLI ÝÖRELGELERIMIZ ROWAÇLANÝAR

  TDP-niň Bäherden etrap komiteti Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň taryhy çözgütlerini wagyz-nesihat etmek boýunça ýerli edara-kärhanalarda, obalarda, daýhan birleşiklerinde il arasynda yzygiderli çäreleri geçirýär. Golaýda şeýle çäreler etrabymyzyň Bäherden we Kelete sement zawodlarynda, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Dokma we ýüplük fabriginde, Arçman oba medeniýet öýünde guramaçylykly geçirildi.

  Turkmen
 • DÖWLETLI IŞLERIŇ BAŞYNDA

  Bagtyýarlyk zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasy we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiz dünýäde agzybirligiň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýar we gün-günden gülläp ösýär.

  Turkmen
 • GÜL AÇÝAN DIÝAR

  Düýpli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan Diýarymyz ýyl-ýyldan şöhratly taryhynyň täze tapgyrlaryna gadam basýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda maliýe-ykdysady ulgamda bolup geçen wakalar Türkmenistanda milli we halkara ähmiýetli möhüm meseleleriň ynamly çözülýändigini, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda oňyn netijeleriň gazanylýandygyny görkezýär.

  Undefined
 • HALKARA ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR BARHA DABARALANÝAR

  Şol gün adaty endigimize görä «Watan» habarlar gepleşigine tomaşa edip otyrkak hormatly Prezidentimiziň halkymyza ýe tiren hoş habarlary bizi diýseň begendirdi. 

  Turkmen
 • PAGTAÇY KÄRENDEÇILERIŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

  Arkadagymyzyň ajap eýýamynyň dünýä nusgalyk beýik özgertmelerinden we bedew batly ösüşlerinden ruhlanyp zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçy-kärendeçileri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda giňden bellenilip geçiljek Hasyl toýunyň öňüsyrasynda pagta hasylyny ýygnamak boýunça döwlet tabşyrygyny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Welaýatymyzyň zähmet ussatlary Watan harmanyna 313 müň tonnadan gowrak «ak altyn» tabşyryp, ajaýyp ýeňiş gazandylar.

  Turkmen
 • HALK MASLAHATYNDAN GELIP ÇYKÝAN WEZIPELER

  Türkmen halky Gahryman Arkadagymyzyň parasatly Baştutanlygynda beýik özgertmeleriň oňyn netijelerine buýsanyp ýaşaýar. Bagtyýarlyk zamanasynda hakymyzyň aň-düşünjesinde, medeni we ruhy durmuşynda ägirt uly özgertmeler bolup geçdi. 

  Turkmen
 • SPORTA HÖWESEK ÝAŞLAR

  Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sporty ösdürmäge uly üns berýär.Ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Diňe bir paýtagtymyzda däl, ýurdumyzyň beýleki şäherdir obalarynda gurulýan sport desgalarynyň sany barha artýar. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan şol sport desgalarynda sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik işleri ýokary derejede alnyp barylýar.

  Turkmen
 • HALLALYKDA HIKMET BARDYR (durmuş pursatlary)

  Ýaşy togsana golaýlap ýören eneme obamyzyň adamlary köplenç Hazynamama diýip ýüzlenerdiler. Ýogsa, onuň hakyky ady Meretbikedi. Eneme Hazyna mama diýip ýüzlenilmeginiň sebäbi bolsa onuň daş-töweregindäkilere berýän ýagşy öwüt-ündewleriniň, maslahatlarynyň, edep-terbiýä, halallyga ýugrulan gyzykly gürrüňleriniň köplügi üçindi. Şonuň üçinem, onuň töweregi hemişe köp adamlydy.

  Turkmen
 • GYZGALAŇLY DOWAM EDÝÄR

  Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Dänew etrap komitetiniň işgärleri we işjeň partiýa agzalary hormatly Arkadagymyzyň alyp barýan syýasatyndan ugur alyp daýhanlarymyzyň arasynda aýdym-sazly dabaralary, oba hojalygynda halal zähmet çekýän raýatlarymyz bilen wagyz-nesihat çäreleri ýygy-ýygydan geçirip durýarlar.

  Turkmen
 • TÄSIRLI DUŞUŞYK

  Mälim bolşy ýaly, Mary welaýat häkimligi tarapyndan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işleriň ähmiýetini wagyz-nesihat etmek, gelýän teklipleri öwrenmek we umumylaşdyrmak boýunça topar döredildi.

  Turkmen

Pages