Komitetler

Komitetler

 • GURAMAÇYLYKLY IŞLER

  Serdar etrabynyň Janahyr oba medeniýet öýünde etrabyň ýaşaýjylary üçin «Maşgalam baş galam» atly şygar astynda wagyz-nesihat, düşündiriş çäresi geçirildi. 

  Turkmen
 • IŞJEŇLER IL ARASYNDA

  TDP-niň Kaka etrap komitetiniň guramagynda etrabyň «Serdar» pamyk egriji fabriginde, Duşak şäherçe hem-de Mäne, Çäçe, Şükür bagşy oba geňeşliklerinde we etrabyň Medeniýet öýünde geçirilen işjeň maslahatlarda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň Watanymyzyň gülläp ösüşleri baradaky taryhy çykyşyndan ruhlanyp, buýsançly gürrüňler edildi. 

  Turkmen
 • MAKSATLARYMYZ HASYL BOLDY

  Şu ýyl Görogly etrabynyň edermen daýhanlary döwlete pagta tabşyrmak baradaky şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda berjaý etdiler.

  Turkmen
 • DABARALY MASLAHATLAR

  Häzirki günlerde Babadaýhan etrabyndaky orta mekdeplerde hormatly Prezidentimiziň «Türkmen alabaýy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. 

  Turkmen
 • GARAŞSYZ DÖWLETDE, ERKANA ÝURTDA

  Ajaýyp zamanaň eşretin görýäs,

  Garaşsyz döwletde, erkana ýurtda.

  Bir-birinden belent binalar gurýas,

  Garaşsyz döwletde, erkana ýurtda.

  Turkmen
 • BEHIŞDI BEDEWLERIMIZIŇ WASPY

  Gahryman Arkadagymyzyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly kitabynyň bedew ata söýgi döretmekde ähmiýeti diýseň uludyr. Hormatly Prezidentimiziň bu eserinde türkmen halkynyň watançylygynyň, ynsanperwerlik ýörelgeleriniň kemala gelmeginde ahalteke bedewleriniň uly orny açylyp görkezilýär. 

  Turkmen
 • EZIZ DIÝAR, ENE TOPRAK – GUWANJYM HEM BUÝSANJYM

  Bu gün hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, parasatly özgertmeler syýasatynyň dabaralanmagy, öňde goýýan giň gerimli maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen, ýurdumyzyň ähli künjegi döwrebap ruhda sazlaşykly ösýär. 

  Turkmen
 • RUHUBELENTLIGE BESLENDI

  Ýakynda Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň Medeniýet öýünde dabaraly çäre geçirildi. Wekilbazar etrap häkimliginiň, TDP-niň Wekilbazar etrap komitetiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda geçirilen dabara lukmanlar, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, ýaşuly nesliň wekilleri, dürli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlar, ilkinji partiýa guramalarynyň işjeň agzalary gatnaşdylar.

  Turkmen
 • BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

  Golaýda «Şahyry şat eýleýän şygyrlar» at bilen yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi.

  Turkmen
 • ÖWÜT-ÜNDEW EDILDI

  Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirligi, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň polisiýa bölümi, TDP-niň etrap komiteti tarapyndan geçirilen wagyz -nesihat maslahaty işjeň häsiýete eýe boldy.

  Turkmen

Pages