16.08.2022
138

Bir dutaryň taryhy

(Bolan waka) Diňe bir dutaryň şirin owazyny däl, eýsem, dutar hakyndaky söhbetleri diňlemek hem diýseň ýakymly. Özüm-ä ýaşlygymdan bäri aýdym-sazdan, dutardan gürrüň açylsa, ony höwes bilen, soňuna çenli diňleýän. Soňam uzak wagtlap onuň täsirinden çykyp...

18.08.2022
84

Özgertmeler — üstünliklere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda amala aşyrylýan beýik işler barha rowaçlanýar. Ildeşlerimiz ata Watanymyzyň kuwwatlanmagyna, mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen beýik işlere goşant goşmagy özleriniň raýatlyk borjy hasaplaýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan badalga alýan giň gerimli maksatnamalary,...

19.08.2022
137

Ulag ulgamyndaky başlangyçlar rowaçlanýar

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň we ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň...

23.08.2022
150

Garaşsyz Watanym, Türkmenistanym!

Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge esasynda durmuşa ornaşdyrylýan giň möçberli maksatnamalardan, ykdysadyýetiň, syýasatyň, medeniýetiň dürli ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli özgertmelerden ruhlanýan halkymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk toýuny mynasyp garşylamak ugrunda tutanýerli zähmet çekýär. Garaşsyzlyk...

23.08.2022
97

Hazaryň behişdi kenarynda

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda syýahatçylyk ulgamynda hem uly işler amala aşyrylýar. Munuň şeýledigini üstünlikli ösdürilýän, dünýä nusgalyk taslamalaryň biri bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň mysalynda-da görmek bolýar. Bary-ýogy on...

25.08.2022
115

GALKYNYŞLY MENZILLERE BADALGA

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine...

01.09.2022
241

GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY TOÝY

31 ýyl mundan ozal ýurt Garaşsyzlygyna eýe bolmagymyz milli taryhymyza altyn harplar bilen ýazyldy. Bu şanly toý mynasybetli aýdym-sazly çäreleriň, bäsleşikleriň geçirilmegi, medeni-durmuş maksatly ajaýyp binalaryň açylmagy ýa-da düýbüniň tutulmagy, halkara maslahatlardyr sergileriň guralmagy, halk...

08.09.2022
128

Garaşsyzlygyň gadyr-gymmaty

Garaşsyzlyk her bir millet, her bir ynsan üçin iň eziz hem arzyly mukaddeslikdir. Garaşsyzlyk halkyň çüwen bagty, göterilen ykbaly, Ýer ýüzünde belent mertebeli ýaşamagyň kepilnamasydyr. Mundan 31 ýyl öň türkmen taryhynda täze bir altyn sahypa...

08.09.2022
184

Döwrümiziň galkynyşy — göwnümiziň ganaty

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda özygtyýarly, baky berkarar Watanymyzyň at-abraýy, şan-şöhraty barha belende galýar, hemmetaraplaýyn ösýän ýurt hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny döwrebap derejede ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

10.09.2022
194

Garaşsyzlyk — guwanjymyz

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly möhüm taryhy wakalara baý ýyllaryň biri bolup, täze bir döwrüň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň başlanan ýyly hökmünde şöhratlandy. Türkmenistan halkara maslahatlaryň, forumlaryň, sergileriň we beýleki möhüm ähmiýetli çäreleriň...

05.10.2022
191

Täze kitap bilen tanyşdyryldy

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Derweze döwlet elektrik stansiýasynyň dolandyryş binasynyň mejlisler jaýynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ony Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ak bugdaý etrap komiteti hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

06.10.2022
128

Sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýdyň ykrarnamasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik işler diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat bähbitlerini hem araýar. Munuň şeýledigi hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji...

06.10.2022
171

MILLI MAKSATNAMALAR — RÖWŞEN GELJEGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistanda durmuşa geçirilýän, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe oňyn netijeleri bilen watandaşlarymyzyň her birini guwandyrýar....

19.10.2022
339

Ösüşleriň gözbaşy — Watana söýgi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda halkymyz uly joşgun, ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk şanly baýramyny belläp geçdi. Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilen Döwlet Maslahatynda çykyş eden hormatly Prezidentimiz: «Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň halkymyzyň ýüreginde Watana bolan...

20.10.2022
251

Parahatçylygyň we ösüşiň binýady

Halkyň kalbyna hem aňyna unudylmajak döwür bolup, zer bilen ýazylýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Watanymyz beýik özgertmeleriň we ösüşiň ýoly bilen öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ähli ugurlary gurşap alýan giň gerimli...

27.10.2022
125

Gymmatly eser

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň XIV jildiniň çapdan çykmagy türkmen halkyna bahasyna ýetip bolmajak  sowgat boldy. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher, etrap komitetleriniň guramaklarynda bu ajaýyp kitaba bagyşlanyp, «Gymmatly eseriň sarpasy» ady...

27.10.2022
161

GOWŞAMAÝAN DEPGINDE

Güýzlük bugdaý ekişini Köneürgenç etrabynyň kärendeçi daýhanlary ýokary depginde geçirmek ugrunda alada edýärler. Häzirki wagtda howanyň amatly şertlerinde etrap boýunça meýilleşdirilen 17500 gektar ýerde bugdaý ekişini öz wagtynda tamamlamak üçin ähli tagallalar edilýär. Bu işlerde...

02.11.2022
198

Zähmet bäsleşiginiň ýeňijileri

Ak bugdaý etrabynyň pagtaçylary häzirki jogapkärli möwsümde päk zähmetiň asyl nusgasyny görkezýärler. Olaryň arasynda guralýan ongünlük zähmet bäsleşikleri we beýleki höweslendiriş işleri arzyly pellehana ýetmäge hyjuwlaryny has-da artdyrýar. Ýakynda etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik we Agrar...

03.11.2022
220

IŞJEŇLIGIŇ AJAÝYP NUSGASY

Ýurdumyzda birleşdiriji we ugrukdyryjy syýasy guramalar hökmünde hereket edýän syýasy partiýalaryň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň alyp barýan işleri, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, berkarar döwletimizde agzybirligiň hem jebisligiň höküm sürmegine, ylalaşygyň we sazlaşygyň has hem pugtalanmagyna...

05.11.2022
155

Daşky gurşawy goramagyň möhüm şerti

Häzirki wagtda her ýylda köpçülikleýin bag ekmek boýunça ählihalk dabaralary geçirilip, ol daşky gurşawy goramaga gönükdirilen netijeli möhüm çäreleriň birine öwrüldi. Bu asylly ýörelgä eýerip, her ýylky bag ekmek möwsüminde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde saýaly, pürli...

09.11.2022
154

Bag ekmek — sogap iş

Arkadagly Serdarymyzyň başlangyjy bilen 5-nji noýabrda Diýarymyzda ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Güýzki bag ekmek möwsümine badalga bolan bu çäre welaýatymyzda özboluşly zähmet baýramçylygyna öwrüldi. Welaýat häkimliginiň, edara-kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylarydyr işçi-hünärmenleriniň, dili senaly ýaşulularyň, mährem...

09.11.2022
168

Ajaýyp döwrüň ösüşleri

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz ykdysady taýdan çalt depginde ösýär, kuwwatly döwlete öwrülýär, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleri ýokarlanýar. Berkarar Watanymyzyň ähli sebitleriniň özgerip, döwrebap keşbe beslenmegi has-da guwandyrýar. Bu gün Ahal welaýatymyz hem sazlaşykly ösüp, şäherçedir obalarymyzyň...

10.11.2022
151

NETIJELI HYZMATDAŞLYGYŇ BÄHBIDINE

1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndan — BMG-niň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilen senesinden bäri geçen taryhy döwürde berkarar döwletimiz daşary syýasatyny gyşarnyksyz amala aşyrmakda, wajyp başlangyçlary öňe sürmek bilen,...

12.10.2022
83

Baýramçylyk dabarasy

Öňňin ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly bellenip geçildi. Bu sene mynasybetli biziň welaýatymyzda hem saglygy goraýyş we derman senagaty pudagynyň işgärleriniň gatnaşmagynda baýramçylyk çäreleri giň gerimde ýaýbaňlandyryldy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we...

22.11.2022
252

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Bitaraplyk — dünýäniň halklary we sebitleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ileri tutýan hem-de halkara hukuk kadalaryny we borçnamalaryny gyşarnyksyz berjaý edýän ýurt hökmünde Watanymyzyň abraýynyň has-da artmagyna getirdi. Ýer ýüzüniň ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary ýola...

23.11.2022
159

Öňdebaryjy kärendeçi

Gökdepe etrabynyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň daýhanlary etrapda ilkinji bolup, pagta taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý etdiler. Daýhan birleşigiň bu üstünliginde pagtaçy-kärendeçi Çary Pirowyň hem saldamly goşandy bardyr. Ol 4 gektar kärende ýerinden gowaçanyň ýokary hasylyny...

24.11.2022
120

Gardaşlygy ezelden türkmen bilen özbegiň

Türkmen hem-de özbek halklary heňňamyň irki döwürlerinden bäri goňşy bolup, dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýup gelipdirler. Ruhy taýdan ýakyn, milli däp-dessurlary bir daragtyň iki pudagyny ýatladýan bu halklaryň gardaşlygy, garyndaşlygy has ezeldendir. Özbegistanyň käbir sebitlerinde türkmenleriň,...

26.11.2022
107

Hoşniýetli gatnaşyklar ösdürilýär

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barha rowaçlanýar. Hormatly Prezidentimiziň Ýer ýüzünde parahatçylygy ündeýän başlangyçlary älem-jahana dolýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly hem mähriban halkymyzyň, ata Watanymyzyň at-abraýyny dünýäde dabaralandyrýan taryhy...

30.11.2022
165

Halkymyzyň eşretli durmuşy döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde welaýat häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de beýleki degişli guramalaryň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 23-nji noýabrda geçirilen mejlisinden gelip çykýan wezipelere bagyşlanan maslahata edara-kärhanalaryň, guramalaryň işgärleri, ýaşuly nesliň...

01.12.2022
237

BEDEW BATLY ÖSÜŞLERIŇ BUÝSANJY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyndan kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni bedew batly ösüşler bilen öňe alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda bu günki gün ýurdumyzyň abraý-mertebesi has-da artýar. Ösüşiň täze tapgyryna gadam basan döwletimiz...

03.12.2022
180

Agzybirligiň nyşany

Ýurdumyzda täze zamanada — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan dost-doganlyk ýoly Arkadagly Serdarymyz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bedew bady bilen öňe barýan Türkmenistanyň halkara derejesindäki abraýy artyp,...

07.12.2022
234

Прагматизм и дальновидность – путь к миру и развитию

За тридцать один год суверенного развития нейтральный Туркменистан наработал уникальный опыт в деле утверждения национальной государственности. Однако в течение этого периода вокруг вопроса национальной самобытности, как внутри страны, так и за её пределами были разные,...

08.12.2022
199

ARZUWLARYŇ WYSAL BOLÝAN ZAMANY

Bagtly döwletde arzuwlar hemişe wysal bolýar. Bu günki gün pederlerimiziň asyrlaryň dowamynda eden arzuw-islegleri amala aşdy. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy garaşsyz, özbaşdak döwletli bolmak arzuwyny öz eserlerinde beýan edip, halkymyzy agzybirlige, bir döwlete gulluk etmeklige...

15.12.2022
137

Ajap döwrüň belent wezipeleri

Halkymyzyň abadançylygy we Watanymyzyň gülläp ösüşi ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli oňyn özgertmeleriň baş maksadydyr. Bu syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, Türkmenistan ähli ugurlarda ajaýyp ösüşleri gazanýar. Jemgyýetimizde we ykdysadyýetimizde ýetilen belent sepgitler täze ösüşlere...

29.12.2022
135

Pederlerimiziň däpleriniň dowamaty

Ýakynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan taryhy wakanyň şaýady bolduk. Pederlerimiziň mukaddes däplerine eýerip, halkymyzyň isleg-arzuwlaryny, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň haýyşnamalaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi Ahal welaýatynyň...

30.12.2022
120

Arkadag şäheri — Garaşsyzlyk gudratynyň beýany

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy, hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallasy netijesinde gurulýan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine «Arkadag» adynyň dakylmagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýatdan çykmajak wakalarynyň birine öwrüldi. «Akylly» şäher konsepsiýasynyň esasynda bina bolýan, birinji...

31.12.2022
189

Ýylyň şygary — döwrüň çyragy

Düýn Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Demokratik partiýanyň Syýasy geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Ylymlar akademiýasynyň bilelikde...

31.12.2022
125

Beýik işleriň binýady

Ata Watanymyzyň depginli ösýän ýurt hökmünde dünýädäki at-abraýy barha belende galýar. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan binýady berkden tutulan we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan mynasyp dowam etdirilýän döwlet syýasaty netijesinde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha berkeýär. Halkymyzyň...

31.12.2022
175

Девизу года посвящается

В Ашхабаде в Центре общественных организаций Туркменистана состоялось торжественное собрание, посвящённое объявлению 2023 года годом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Мероприятие было проведено по инициативе Милли Генгеша Туркменистана при поддержке общественно-политических организаций страны. В большом...

05.01.2023
115

DÖWRÜŇ BEÝIK GUDRATY

Güneşli Diýarymyzda asuda, abadan durmuşda ýaşaýan merdana halkymyzyň her güni şanly wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesini bermek we oňa «Arkadag şäheri» diýip at dakmak...

11.01.2023
135

Arkadag şäheri — bagtyň şäheri

Ahal welaýatynda gurlan Arkadag şäheri dünýä nusgalyk şäherdir. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda bina edilýän bu «akylly» şäher owadanlygy, görkanalygy we binagärlik aýratynlygy bilen göreni haýrana goýýar. Täze şäher ýokary derejede enjamlaşdyrylan edara binalaryny, medeni, bilim-terbiýeçilik...

14.01.2023
116

Watanymyzy rowaçlyga beslän röwşen ýyl

Eziz Diýarymyzda her bir günümiz şatlyk-şowhuna beslenip, toýdur baýramlar goşa-goşadan gelýär. Ýaňy-ýakynda hem mähriban halkymyz 2023-nji ýyly baýramçylyk dabaralaryna besläp, uly ruhubelentlik bilen garşylady. «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýyl ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy...

14.01.2023
79

Укрепляя законодательную базу страны

С большим воодушевлением и огромной гордостью воспринял я, как и все наши соотечественники, предложенную Героем-Аркадагом инициативу о создании высшего представительного органа – Халк Маслахаты Туркменистана, а также о прекращении деятельности Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана...

16.01.2023
116

Raýat jemgyýeti we hukuk döwleti: kämillige tarap täze ädim

Türkmen taryhynyň şan-şöhrata beslenen Garaşsyzlyk ýyllary döwlet berkararlygyny üpjün etmekde, milli jemgyýetiň syýasy, durmuş, jemgyýetçilik ýörelgelerini kemala getirmekde we kämilleşdirmekde döredijilikli gözlegleriň döwri boldy. Türkmenistan bu ýyllarda ösüşiň özboluşly milli ýoly bilen öňe gidip, halkara...

17.01.2023
179

Bagtly ýyllara badalga

Eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary hem ýokary ruhubelentlik we çäksiz buýsanç duýgulary bilen täze ýyla gadam goýdy. Arka atylan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hormatly Prezidentimiziň...

17.01.2023
162

Halk bähbitli demokratik özgertmeler

2023-nji — Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirdi. Maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň...

17.01.2023
129

На благо народа, общества и государства

На новом этапе развития независимого нейтрального Туркменистана – в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства продолжается поэтапная модернизация экономической, общественной и государственной жизни. В основе этих процессов – расширение механизмов гарантирования прав и свобод человека,...

21.01.2023
170

Demokratik özgertmelere tarap

Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki maslahat geçirilýär. Habarçylarymyz maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň sebitlerinden gelen wekiller bilen duşuşyp, olaryň ýürek buýsançlaryny paýlaşdylar. Olaryň käbirini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik....

21.01.2023
159

Demokratik özgertmelere tarap

Şu gün paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki maslahat geçirilýär. Habarçylarymyz maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyzyň sebitlerinden gelen wekiller bilen duşuşyp, olaryň ýürek buýsançlaryny paýlaşdylar. Olaryň käbirini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik....

30.01.2023
165

Milli bitewülik demokratiýasy

Bilşimiz ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 11-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek...

02.02.2023
170

Şanly ýylyň taryhy pursatlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri sözüň doly manysynda ýurdumyzyň ähli babatda ösüşlere, özgerişlere beslenýän zamanasyna öwrüldi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Arkadagly...

08.02.2023
137

Toý ruhuna beslendi

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde «Milli Lideriň döwletli ýoly ak geljege dowam bolsun!» ady bilen geçirilen dabaraly maslahat Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütlere bolan hoşallygyň beýanyna öwrüldi. Welaýat häkimligi...

17.02.2023
122

Ýaşlara ynam — ýagty ertirleriň kepili

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda ýaşlar syýasaty öňe çykyp, geljege tarap hereketiň esasy güýji hökmünde uly ähmiýete eýe bolýar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, dünýäde fiziki, sanly we biologik häsiýetli tehnologiýalaryň utgaşmagyny alamatlandyrýan...

23.02.2023
104

MYNASYP GOŞANT GOŞMAK UGRUNDA

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri hem daşary syýasatynyň netijesinde, eziz Diýarymyz ösüşleriň bedew bady bilen öňe barýar. Şol ösüş-özgerişleriň ähmiýetini wagyz etmekde Türkmenistanyň Demokratik partiýasyna uly orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň içeri we daşary syýasaty...

28.02.2023
157

Gadymy Ahalda müdimi döwletlilik

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz gün-günden ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bady bilen öňe barýar. Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bolşy ýaly, 2022-nji ýylda Ahal welaýatynyň agzybir,...

04.03.2023
148

Halkyň hyzmatynda

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynda öňe tutulýan meseleleriň biri bolup durýar. Paýtagtymyz Aşgabatdadyr sebitlerimizde halkymyzyň häzirki zamanyň eşretini görüp ýaşamagy üçin uly işler edilýär. Hormatly Prezidentimizdir Gahryman Arkadagymyzyň aladalary netijesinde şäherimiziň ýollaryndadyr şaýollarynda ýene-de...

07.03.2023
158

Ümmülmez dünýänem saňa deňeýän

Öňem bir akyldardan «Dünýä nirden başlanýar» diýip soranlarynda akyldar: «Dünýä eneden (enäniň gujagyndan) başlanýar» diýip jogap beripdir. Dogrudan-da, her bir çaga doglanyndan, ilki bilen, enäniň gujagyna berilýär, enesini görýär, ak süýdüni emip, mährem hüwdüsine maýyl...

08.03.2023
187

Mährem eneler sylaglandy

Düýn Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan köp çagaly enelere hormatly Prezidentimiziň gymmat bahaly sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şu şatlykly...

09.03.2023
132

Двойной праздник

Газета "Нейтральный Туркменистан" 09.03.2023

23.03.2023
122

Galkynyşly eýýamyň şöhratly menzilleri

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe agzybirligi, jebisligi ýaran edinip, halal zähmetden rysgal-bereket tapmagyň nusgasyny görkezýän halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen durmuşa geçirilýän işler...

26.04.2023
59

Halk häkimiýetliligini berkitmekde täze ädim

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýaňy-ýakynda Halk Maslahatynyň mejlisi boldy. Bu möhüm çäre hakda gürrüň açylanda, ilki bilen, Gahryman Arkadagymyzyň häzirki döwrüň içeri hem daşary syýasatynyň hemme taraplaryna içgin...

27.04.2023
63

Döwür galkynyşly, göwün ganatly

Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler döwletimizi dünýä ýaň salýan uly ösüşlere besleýär, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da gowulanmagyna itergi berýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe syýasy, durmuş-ykdysady we...

27.04.2023
61

Halkymyzyň buýsanjy

Bu günki gün her bir türkmenistanlynyň ýüregi ýurdumyzyň baş şäherine bolan egsilmez buýsanç duýgulary bilen gurşalandyr. Çünki gözel paýtagtymyzyň nurana keşbinde eziz Watanymyzyň ýetýän belent sepgitleriniň, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda eşretli ýaşaýşynyň özboluşly beýany...

27.04.2023
56

Işjeňlik ýagdaýynda geçýär

Şu günler Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ilkinji guramalarynda möhüm möwsüm bolan hasabat-saýlaw ýygnaklary dowam edýär. Hasabat-saýlaw ýygnaklary TDP-niňBoldumsaz etrap komitetiniň ilkinji guramalarynda hem ýokary guramaçylyga eýe bolýar. Arkadagly Serdarymyzyň ösüşlere beslenýän döwlet syýasatyny wagyz-nesihat etmek, durmuşa...

04.05.2023
62

Magtymguly, sözlär tili türkmeniň

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyran beýik işleri, taýsyz tagallasy, çuňňur paýhasa esaslanýan taryhy çözgütleri netijesinde türkmeniň ruhy jebisliginiň, bitewüliginiň mukaddes arzuwyny gursagynda göteren beýik şahyrymyz Magtymguly...

04.05.2023
44

Nesilleriň saglygy — halkyň bagtyýarlygy

Gahryman Arkadagymyzyň yhlasyndan kemal tapan Arkadag şäherinde bina edilýän desgalar ulus-ilimiziň buýsanjyna öwrülýär. Hormatly Arkadagymyzyň sahawaty esasynda ýurdumyzda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi üstünlikli ýola goýuldy. Ýaş nesilleriň...

11.05.2023
60

Ýurdumyzyň mukaddes sütünleri

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny, pederlerimizden miras galan däp-dessurlarymyzy we ahlak gymmatlyklarymyzy, ýurdumyzyň eýe bolan ösüşiniň belent sepgitlerini dünýä...

11.05.2023
65

Baýdagyň belentdir dünýäň öňünde

Toýlary toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agzybirligiň, jebisligiň, zähmetsöýerligiň nusgasyny görkezýän halkymyz kalplary çäksiz buýsanç duýgularyna eýe edýän ajaýyp baýramy — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününi uly dabaralara besleýär. Ýurdumyzda...

11.05.2023
42

Sportdaky belent sepgitler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda her bir adamyň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegi, sport bilen meşgullanmagy, sagdyn hem eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertler döredilen. Arkadagly Serdarymyz ilatymyzyň saglygynyň...

11.05.2023
46

Hasabat-saýlaw ýygnaklary geçirilýär

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ägirt uly ösüşler gazanylýar. Bu döwür taryhy özgertmeleriň döwrüne öwrülýär. Özgertmeler ähli ugurlary, ähli ulgamlary gurşap alýar. Arkadagly Serdarymyz geljekde bitirilmeli işlere ýol görkezýär....

09.05.2023
44

Maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda «Arkadagly Serdarymyzyň ösüş-özgerişli ýoly bilen» şygar astynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň (TDP) Aşgabat şäher komitetiniň «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» DK-nyň bilelikde geçiren çäresine nebitgaz toplumynyň demokratik...

12.05.2023
88

Новая эпоха: приоритетные задачи дипломатии

Каждое время в определённой степени накладывает печать на историю, судьбу и жизнь человечества. Однако под этим подразумеваются реалии того или иного хронологически обособленного периода, которые в свою очередь подвержены влиянию тенденций глобального развития и конъюнктуры...

12.05.2023
78

НА ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТИИ

В жизни Демократической партии Туркменистана сейчас ответственный период – проходят отчётно-выборные собрания. Во время этой важной общественно-политической кампании партийные комитеты подводят итоги работы, намечают конкретные задачи по реализации «Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в...

13.05.2023
93

Döwrüň derwaýys wezipeleri

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly döwlet syýasaty we üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli maksatnamalar Watanymyzyň berkararlygyny, halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde 20-nji aprelde geçirilen...

16.05.2023
82

Parahat durmuşyň aýdyň ýoly

Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy — bu iki mukaddeslik halkymyzy parahat durmuşa, bagtyýar ýaşaýşa, döredijilikli zähmete ruhlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu gün bagtyýar türkmen halky ýaşyl Baýdagyň astynda yhlasly zähmet çekýär, gurýar we täze taryhyny...

18.05.2023
64

Watan baýdagy — Döwlet mertebesi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe asuda asmanymyzda buýsanç bilen parlaýan ýaşyl Tugumyz türkmeniň döwletlilik barada köpasyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagydyr, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de Bitaraplygynyň esaslarynyň mizemezliginiň, jebis halkymyzyň parahatçylyk döredijilik, ynsanperwerlik we hoşniýetlilik maksatlaryna hemişe...

25.05.2023
38

Döwür we partiýa guramasy

Işjeňligiň täzeçil nusgasy Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly möhüm taryhy wakalara baý bolmak bilen, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowaçlanýan ýyllarynyň biri hökmünde şöhratlanýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz Arkadagly...

01.06.2023
14

Şanly ýylyň ösüş-özgerişli ýoly bilen

Şanly wakalara beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly özüniň halk bähbitli çözgütleri bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylýar. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisini...