Komitetler

Komitetler

 • ÝAŞLAR BARADAKY ALADA

  Raýatlary, ylaýta-da, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgelerine gönükdirmek, sagdyn jemgyýeti berkarar etmek döwlet syýasatynda ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. 

  Turkmen
 • ÖWÜT-ÜNDEWE BESLENDI

  Golaýda «Arkadagyň ak ýollary rowana, şu günüm bagtyýar, ertäm nurana» diýen at bilen Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli etrap merkezindäki 53-nji orta mekdepde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

  Turkmen
 • GARAŞSYZLYK BAGTYMYZ

  Ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllyk baýramy mynasybetli «Aýsenem» toý mekanynda Serdar şäher häkimliginiň we ýerli jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

  Turkmen
 • BAÝRAMÇYLYK SÖHBETI

  Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde geçirilen söhbetdeşlik 25-nji sentýabrda boljak Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine bagyşlandy.

  Turkmen
 • ROWAÇLYKLARYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

  Türkmenlerde ýol gurmak, köpri gurmak sogap iş hasaplanýar. Ata-babalarymyz: “Ýol gurduran, köpri gurduran kişiniň alkyş-sogapdan ýüki ýetik bolarmyş” diýen jümläni biziň şu günlerimize ýöne ýerden getiren däldirler. Döwlet Baştutanymyzyň dostluk ýollaryny gurmak bilen baglanyşykly ähli başlangyçlary dünýäde doly ykrar edilýär. 

  Turkmen
 • ПРИЧАСТНОСТЬ К ВАЖНОМУ ДЕЛУ

  Как известно, в сентябре в нашей стране стало традицией проводить масштабные мероприятия по безопасности на дорогах. В них  активное  участие принимают члены общественных организаций, в том числе и нашего Фарабского этрапского комитета Демократической партии Туркменистана.

  Russian
 • GURAMAÇYLYKLY IŞLÄRIS

  Hormatly Prezidentimiz 30-njy awgustda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň edermen gallaçylaryna şu ýylyň 4-nji sentýabryndan başlap bugdaý ekişine guramaçylykly girişmäge ak pata berdi. Şu mynasybetli Boldumsaz etrap häkimliginiň etrabyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda gallaçy daýhanlar bilen duşuşyk geçirildi.

  Turkmen
 • ÖZGERIŞLERIŇ ÝURDY

  TDP-niň Kerki etrap komitetiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda “Ýüreklerde Arkadaga alkyş bar” diýen at bilen maslahat geçirildi.

  Turkmen

Pages