Komitetler

Komitetler

 • BERKARARLYGYŇ aýdyň ýoly bilen

  Ýurdumyzyň bedew batly ösüşleriniň ajaýyp menziline öwrülýän «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllygy giňden bellenilýär. 

  Turkmen
 • ÖZGERIŞLI DÖWRÜŇ ŞANLY ROWAÇLYKLARY

  Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda beýik ösüşlere we özgerişlere barýan Watanymyz gün-günden pajarlap ösýär. Güneşli Diýarymyzda arzuwlar wysala ýetip, maksatlar myrat tapýar. Hormatly Arkadagymyzyň başlangyçlarynyň, taýsyz-tagallalarynyň, irginsiz aladalarynyň netijesinde halkymyzyň saglygyny gorap saklamak, sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşa doly ornaşdyrmak babatda giň gerimli işler alnyp barylýar. 

  Turkmen
 • BOL HASYL UGRUNDA

  Etrabymyzyň «Pagtaçy» daýhan birleşiginde üstümizdäki ýylda gowaça ekilen 1280 gektar ýerden dokma senagaty üçin gymmatly çig mal bolan «ak altynyň» 2280 tonnasyny öndürmek ugrunda netijeli işler alnyp barylýar. 

  Turkmen
 • YHLASLY ZÄHMET — GÖWNEJAÝ HASYL

  «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda eziz Diýarymyzyň dokma senagaty üçin bahasyna ýetip bolmajak çig mallaryň biri bolan «ak altynyň» bol hasylyny öndürmegi maksat edinýän etrabymyzyň edermen babadaýhanlary tomus paslynyň häzirki günlerinde gowaçaly pellerde ýokary hilli ideg etmekde ýadawsyz zähmet çekýärler.

  Turkmen
 • DURNUKLY ÖSÜŞIŇ TÄZE MÜMKINÇILIKLERI

  Häzirki döwürde ösen bazar gatnaşyklaryny nazarlaýan işjeň syýasatyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýan ylmy-tehniki döwrebaplaşmak, ähli ulgamlarda innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy, öňdebaryjy tehnologiýalara daýanýan ösen senagaty kemala getirmek ýurdumyzyň strategik ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu jähetden önümçiligiň ähli pudaklaryna ylmyň we öňdebaryjy tejribäniň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy we iň täze tehniki hem tehnologik enjamlaryň netijeli ulanylmagy ýeten belent sepgitlerimizde, gazanan üstünliklerimizde örän ähmiýetlidir.

  Turkmen
 • ÜSTÜNLIKLERE ÝETIRÝÄN MENZILLER

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ähli babatda gülläp ösýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkymyzyň abadançylygynyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine amala aşyrylýan işler her bir raýatda uly buýsanç döredýär.

  Turkmen
 • BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ BERK BINÝADY

  Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşynyň ähli ulgamlarynda iri möçberli özgertmeler, taryhy ähmiýetli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Watanymyzyň berkararlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň hatyrasyna beýik işler amala aşyrylýar. Ykdysadyýetiň ähli pudaklary, ýurdumyzyň ähli künjekleri giň gerimli özgertmelere we bedew batly buýsançly ösüşlere eýe bolýar.

  Turkmen
 • HALKARA HYZMATDAŞLYGY PUGTALANÝAR

  Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda durnukly gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işler dünýä nusgalykdyr.

  Turkmen
 • JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY— BAGTYÝAR DURMUŞYŇ ESASY

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe lukman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyzyň sagdyn ýaşaýşyny emele getirmek bilen döwletimiziň asudalygyny üpjün etmek ugrunda taýsyz tagallalara esaslanýan gaýragoýulmasyz işler durmuşa geçirilýär.

  Turkmen
 • DÖWRÜŇ TALAPLARYNA EÝERIP

  Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy berk binýatly, senagat taýdan ösen, kuwwatly döwlete öwürmek, merdana halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan beýik işleri «Döwlet adam üçindir!» diýen baş taglymata eýerýän syýasatynyň barha rowaçlyk tapýandygyndan habar berýär. 

  Turkmen

Pages