Komitetler

Komitetler

 • DATLY MIWELER — BAZARLARYMYZYŇ BOLÇULYGY

  Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy bagy-bossanlyga, gül-gülzarlyga öwürmek baradaky tabşyryklaryny durmuşa geçirmeklige etrabymyzyň bagbanlary saldamly goşant goşýarlar. Olar alma, erik, ülje, armyt, şetdaly ýaly miweli agaçlary ösdürip ýetişdirmek, olardan bol hasyl almak ugrunda uly aladalar edýärler.

  Turkmen
 • BEHIŞDI BEDEWLER — ŞAN-ŞÖHRATYMYZ

  Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen täze taryhy döwrümizde ata-babalarymyzyň asylly ýol-ýörelgeleri täzeden dikeldilip, türkmeniň atşynaslyk sungaty rowaçlyga beslenýär. Ýyndamlygy hem-de owadanlygy bilen şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewlerimiziň şöhratly ýoly gaýtadan dabaralanýar. 

  Turkmen
 • ARKADAGLY WATANYM ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda wajyp gurluşyklaryň düýbi tutulyp, senagat kärhanalary döwrebaplaşdyrylýar. Ata Watanymyzyň sebitlerini gyradeň ösdürmek, watandaşlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň öňde goýýan möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.

  Turkmen
 • HEMIŞELIK BITARAPLYK — DÜNÝÄ NUSGALYK

  Hemişelik Bitaraplyk. Bu söz agzalan wagtynda Ýer ýüzüniň haýsy yklymynda, haýsy ýurdunda bolsun, tapawudy ýok, ilki bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň göz öňüne gelýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris. Sebäbi dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr.

  Turkmen
 • SAZLAŞYKLY IŞLER

  Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmak bilen, ilatymyzyň saglygyny dürli kesellerden goramakda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny halkara ölçeglerine kybap ösdürmek, lukmançylyk ylmyna öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrunda uly işler edilýär.

  Turkmen
 • ÄHLUMUMY ABADANÇYLYGYŇ BÄHBIDINE

  Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji günlerinden başlap işjeň daşary syýasaty alyp barýar. Hemişelik Bitaraplyk syýasaty bolsa ýurdumyzyň dünýä giňişliginde amala aşyrýan halkara işlerinde berk esas bolup hyzmat edýär. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy degişli Kararnama bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ikinji gezek tassyklady.

  Turkmen
 • KÄMIL KANUN BERK BINÝAT

  Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde röwşen geljege ynamly barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler esasynda üpjün edilýän abadan, asuda hem bagtyýar ýaşaýyş ýurdumyzda kanunçylyk ulgamynyň pugtalandyrylmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. 

  Turkmen
 • ÖZGERIŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

  Ylmyň we tehnikanyň artykmaçlyklary diňe bir ykdysadyýetde oňyn netijesini bermän, eýsem, halkymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam bermek bilen, jemgyýetiň ähli gatlaklaryna baryp ýetýär.

  Turkmen
 • NETIJELI IŞLER ALNYP BARYLÝAR

  Dünýäde parahatçylygy we ýurtlaryň arasynda dostlukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, birek-biregi goldamak gülläp ösüşlere we belent sepgitlere alyp barýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ajaýyp döwrümiziň hözirini görüp ýaşaýan mähriban halkymyzyň bu gün parahatçylyk söýüjilikli, hoşniýetli we ynsanperwer Bitaraplyk syýasatynyň nurana şuglasy dünýä ýaýylýar.

  Turkmen
 • УНИКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ КАРШИ

  «С детства я слышал от умудрённых жизнью аксакалов мнение о том, что природа сама лечит человека, надо только дать ей возможность это сделать. действительно, природа нашего родного края обладает удивительными целительными свойствами, и нам нужно жить в гармонии и согласии с ней, чтобы почувствовать на себе её благотворные силы. А обладающий профессиональными знаниями и умениями врач может быть внимательным посредником и чутким помощником в этом процессе».

  Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ

   

  Russian

Pages