Komitetler

Komitetler

 • ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА РАСТЕНИЙ

  Когда мы были детьми, то слышали от своей бабушки интересные истории про местных тебибов, которые лечили односельчан отварами и мазями из трав, листьев, высушенных цветков. Все эти целебные растения произрастают на нашей щедрой земле, и люди издавна научились извлекать из них пользу.

  Russian
 • BAGTYŇ AÇARY

  Ynsany bezeýän we terbiýeleýän zatlaryň biri-de zähmetidir. Öz zähmeti bilen uly abraýa, bagta ýeten ynsanyň il arasyndaky hormat-sarpasy-da belentdir. Halkymyzda «Halal zähmet adamy terbiýeleýär», «Zähmet soňy — rehnet», «Işleseň, il tanar» diýilmegi hem zähmetiň adamyň durmuşyny at-abraýa besläp, berekede eltýändigini tekrarlaýar.

  Turkmen
 • DEMOKRATIK ÖZGERTMELER

  Bagtyýar döwrümizde döwletimiz demokratik özgertmeler ýoly bilen bedew batly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz raýat jemgyýetiniň emele gelýän jogapkärçilikli döwrüne gadam goýdy.

  Turkmen
 • ARKADAGYŇ SAÝASYNDA BAGTYÝARDYR ILIMIZ

  «Bagtyýar ile toýlar goşa-goşadan gelýär» diýlişi ýaly, arassa asmanyň astynda, parahat, asuda Zeminiň üstünde, mähriban Arkadagymyzyň saýasynda beýik ösüşler bilen öňe barýan eziz Watanymyzyň bagtyýar gujagynda bellenilýän toýlarymyz toýa ulaşýar.

  Turkmen
 • ULAG ULGAMY ÖSÜŞDE

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ulag ulgamynyň ähli görnüşlerini döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyz üçin ykdysady taýdan bähbitli bolan täze gatnaw ugurlaryny ösdürmek uly ähmiýete eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ulag toplumynyň ösüşiniň esasy aýratynlygy ýurdumyzyň, şeýle-de sebitleriň ösüşi üçin ykdysady taýdan bähbitli bolan halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşyklydyr. Ulag ulgamyny kämilleşdirmek hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan durmuş ugurly syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.

  Turkmen
 • DAÝHANLAR HÖWESLENDIRILDI

  «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda bol däne hasylyny ösdürip ýetişdiren edermen gallaçylarymyzyň şu günlerki zähmet görkezijileri has-da guwandyryjy.

  Turkmen
 • BOL HASYLLY MEÝDANLARDA

  Hormatly Prezidentimiziň şa gadamynyň Lebap topragyna düşmegi etrabymyzyň raýatlarynyň başyny Göge ýetirdi. Milli Liderimiz Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Berdimyrat Narmämmedowyň kärende ýerine geldi. 

  Turkmen
 • ARKADAGA ALKYŞ AÝDÝAR ÝÜREKLER

  Hormatly Prezidentimiziň ýakynda Mary welaýatyna amala aşyran iş sapary taryhy ähmiýetli möhüm wakalary özünde jemledi. Gahryman Arkadagymyz bu iş saparynyň barşynda welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy, şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.

  Turkmen
 • ZÄHMETDEN BAGT TAPAN

  «Ýurdumyzyň oba hojalygynda durmuşa geçirilýän täze özgertmelerden gaýratlanyp, Hak nazary düşen gadymy türkmen topragyndan bol hasyl öndürmekde, sähralarymyzyň berekedini has-da artdyrmakda siziň agzybir zähmetiňiziň ähmiýeti çäksizdir».

  Turkmen
 • GALLAÇYLARYŇ ZÄHMET EDERMENLIGI

  Döwletli Diýarymyzda gazanylýan üstünliklere özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýan Wekilbazar etrabynyň Jumadurdy Atajanow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçileri üstümizdäki ýylda gallanyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Olar 1280 gektar ýerde ekilen bugdaý hasyl yna gowy ideg edişleri ýaly galla oragyna hem ilkinjileriň hatarynda girişdiler. Hojalygyň kärendeçileri häzire çenli 2550 tonna derek 3000 tonna guşgursak däne taýýarladylar.

  Turkmen

Pages