Makalalar

YNSANPERWERLIK — MILLI ÝÖRELGÄMIZ

Döwletiň bagtyýarlygy onuň her bir raýatynyň aýratynlykda bagtlylygy bilen häsiýetlendirilýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen berkarar bolan döwletimiz bu gün her bir türkmeniň beýik arzuw-hyýallarynyň, belent maksatlarynyň wysal bolan jemidir. Bu berkararlygyň kökleri biziň döwlet gurmakda goja dünýä özboluşly mekdep goýan beýik pederlerimiziň milli ýörelgelerinden gözbaş alýar.

GOŇŞULAR

(Hekaýa)

Oglunyň baýramçylyk mynasybetli açylyp ulanylmaga berilýän ýaşaýyş jaý toplumyndaky täze jaýdan paýly bolýandyklary baradaky habaryny eşiden Gurbanmyrat aganyň depesi Gök diredi. Ol bu hoş habary getiren ogluna ýüzlenip:

SANLY YKDYSADYÝET

Hormatly Prezidentimiziň ählihalk tarapyndan döwlet Baştutanlygyna saýlanan ilkinji günlerinden milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlary çekmek bilen pudaklara täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işleri durmuşa geçirip başlady. Gahryman Arkadagymyz: «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidiris» diýip bellemek bilen, türkmen ylmyny ösdürmäge, innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge uly üns berdi.

BEDEWLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etraby ýurdumyzda iri pagtaçylyk, gallaçylyk, şalyçylyk etrabydyr. Şunuň bilen birlikde etrapda ajaýyp bedewler ösdürilip ýetişdirilýär.

TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri her bir türkmen raýatynyň kalbynda egsilmez joşgun, ýaşaýşa söýgi döredýär. Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, ata-baba däp-dessurlarymyz, gadymdan gelýän milli ýol-ýörelgelerimiz gaýtadan dikeldilýär. Ata-babalarymyzyň kyn günde syrdaş, ýow günde gardaş saýan bedewine goýulýan hormat hem şu ajaýyp bagtyýarlyk döwründe has uly. Gadymy däplerimizi, milli atşynaslyk ýolumyzy dikeldip beren Gahryman Prezidentimiziň hut özi türkmen bedewine erk etmekde ýaşlara nusga alarlyk görelde mekdebi bolupdurýar.

HALK BÄHBITLI ÖZGERIŞLER

 «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň dabaralary halkymyzyň taryhynda ebedilik orun aljak şanly wakalar bilen utgaşýar.

IKI PALATALY PARLAMENTIŇ DÖREDILMEGI: ÝURDUMYZYŇ DÖWLET GURLUŞYNDA DÜÝPLI ÖWRÜLIŞIK

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet baştutany wezipesine girişen gününden başlap, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kanun binýadyny kämilleşdirmegiň ygtybarly guraly bolan milli parlamenti türkmeniň ata-baba gelýän döwletlilik ýörelgeleriniň esasynda gurmaga aýratyn uly yhlas siňdirdi.

AKLYGA ÝUGRULAN BEREKET

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň «Dostluk» galla önümleri kärhanasynda Lebap welaýatynyň Döwletli we Köýtendag etraplarynda ösdürilip ýetişdirilýän bugdaýdan her günde 100 tonna golaý un öndürilýär. Kärhanada öndürilen un ýokarda agzalan etraplardan başga-da, welaýatymyzyň Kerki we Hojambaz etraplarynyň ýaşaýjylaryna hem hödürlenilýär.

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 14-nji aprelinde ak mermerli paýtagtymyzdaky Maslahat köşgüniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki mejlisiniň geçirilmegi taryhy ähmiýetli waka öwrüldi. Oňa welaýatymyzdan hem ildeşlerimiziň uly toparyna gatnaşmak miýesser etdi. Ýörite habarçymyz şeýle ajaýyp bagta mynasyp bolanlaryň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny ýazga geçirdi.

Nurjahan Hojaýewa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gökdepe etrap komitetiniň başlygy:

MILLI DEMOKRATIÝAMYZ DABARALANÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz ýatdan çykmajak şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan il-ýurt bähbitli beýik işleriniň netijesinde ýurdumyz uly ösüşlere eýe bolýar.

Pages