Makalalar

Çykyş etmek sungaty

(Şowly çykyş etmegiň usullary)
Dünýä belli oratorlaryň eserlerine salgylanyp...

Ýygnaklarda, dürli resmi we resmi däl halatlarda halkyň öňüne çykyp geplemeli bolnanda aljyrap, özüni ýitirýänlere köp gabat gelinýär. «Iliň öňünde çykyş etmeli bolsam duran ýerimdä» diýip, ruhdan düşüp ýörenlerem az däl. Tersine, käbirleri bolsa toý-baýramlarda söz sözlemäge höwesek.

Undefined

Dost-doganlyk gatnaşyklary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ýurdumyzda bolup geçýän taryhy wakalar Gahryman Arkadagymyzyň kemala getiren, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän döwletlilik ýolunyň halkara ähmiýetini barha giňden açyp görkezýär. Il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli bu wakalar döwletimiziň, halkymyzyň ynamly şu güni, ygtybarly geljegi üçin alnyp barylýan syýasatyň nusgalyk ýollarynyň we tejribesiniň düýp mazmunyny salgy berýär.

Turkmen

Sogap işe badalga

Türkmene gurmak ýaraşýar. Ata-babalarymyzdan bize miras galyp, juda çuň hem giň mana eýe bolan bu jümle «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda özüniň iş ýüzündäki döwrebap dowamatyny tapýar.

Turkmen

Rowaç gadamlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döwlet durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanylýan guwandyryjy netijeler, ýetilýän belent sepgitler bilen şöhratlanýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly Garaşsyzlygymyzyň taryhyny bezär. Çünki döwlet durmuşynyň islendik ugry boýunça gazanylýan üstünliklerdir ýeňişler bize şeýle diýmäge doly esas berýär.

Turkmen

Galla — rysgal çeşmesi

Guşgursak ak bugdaý halkymyzyň rysgal çeşmesidir, bereket başydyr. Şoňa görä-de, ak bugdaýyň asyl mekany hasaplanýan güneşli Diýarymyzda dänäniň ýokary hasylyny ýetişdirmäge, ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmaga uly üns gönükdirilýär. Şeýle ünsüň netijesinde janypkeş daýhanlarymyzyň yhlas-azaby bilen sahabatly topragymyzda ýylyň-ýylynda ak ekiniň bol hasyly öndürilýär.

Turkmen

Daýhandan hereket — ýerden bereket

«Ýeňiş» daýhan birleşiginiň agzybir daýhanlary diňe bir Hojambaz etrabynda bolman, eýsem, Lebap welaýatynda hem öňe saýlanýar. Daýhan birleşigiň gallaçylary galla oragy möwsüminde ýetişdirilen hasyly çalt we ýitgisiz ýygnap ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň gazanan ýeňşine — 1 million 500 müň tonna golaý ýetilen belent sepgide mynasyp goşant goşdylar. Häzirki wagtda bolsa hojalygyň daýhanlary pagtanyň bol hasylyny kemala getirmek ugrunda zähmet çekýärler. Bu işde Gaýgysyz Pirimkulow ýolbaşçylyk edýän 4-nji kärendeçiler toparynyň agzybir kärendeçileri yhlas edýärler.

Turkmen

Sanly ulgam ösüş ýolunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly sanly ykdysadyýete geçmek babatda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, sanly ykdysadyýeti kämilleşdirmek, şeýle hem ylym, bilim ulgamlarynda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Turkmen

Bähbitli tutumlar rowaç alýar

Uzak geljegi nazarlaýan hyzmatdaşlyk

Turkmen

BELENT ÜSTÜNLIKLERIŇ BEÝANY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda günsaýyn özgerýän, ösýän eziz Diýarymyz bu günki gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni başdan geçirýär. Täze döwre şan berýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda amala aşyrylýan işler barha rowaçlanýar, halkyň hal-ýagdaýy yzygiderli gowulandyrylyp, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy üpjün edilýär. Ata Watanymyz Durnukly ösüşiň maksatlaryny durmuşa geçirmek bilen, ynamly öňe barýar.

Turkmen

Hil nyşanly önümler

Bilşimiz ýaly, innowasiýalar, ylym we tehnologiýalar babatda alymlaryň, oýlap tapyjylaryň täze açyşlary sosial we önümçilik, medeniýet ulgamlarynda sazlaşykly ösüşe ymtylýan her bir döwlet üçin ilkinji derejeli wajyp ugur bolmagynda galýar. Ylmy-tehniki üstünlikler jemgyýetçilik ösüşiniň derwaýys gumanitar wezipelerini çözmegiň hem, sarp edijilik bazaryny ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply harytlary bilen doldurmagyň hem ýokary netijeli guraly hökmünde öňe çykýar.

Turkmen

Pages