Makalalar

YHLASLY ZÄHMETIŇ MIWESI

Ýurdumyzda obasenagat toplumyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak ugrunda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Toplumyň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidilýär. Gahryman Arkadagymyz oba hojalyk işgärleriniň öňünde goýýan wezipeleri bilen bir hatarda, olaryň öndürijilikli zähmet çekmegi, ene toprakdan bol hasyl almagy üçin ähli zerur şertleri we mümkinçilikleri döredip berýär. Dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary öndürijilikli, kuwwatly oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we ätiýaçlyk şaýlaryny yzygiderli satyn alyp berýär.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ BELENT WASPY

Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan dörän “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly kitabyň “Howpsyz, özerkli ýaşaýyşyň galasy!” atly bölüminde  mukaddes Garaşsyzlygyň gözbaşlary we esaslary barada gürrüň berilýär. “Türkmen halky – döwlet häkimýetiniň ýeke-täk eýesi!” atly bölüminde taryhy maglumatlar beýan edilýär. Kitabyň “Budur Türkmen binasy!” atly bölüminde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen Kararnamalar, ýurdumyzda geçirilen konstitusion özgertmeler we iki palataly parlamentiň döredilişi öz beýanyny tapýar.

Turkmen

Ata seýsiň nebereleri.

Geçen asyryň 70-80-nji ýyllarynda Köneürgenç we S.Türkmenbaşy etraplarynda Ata seýis diýlende, tanamaýan az bolsa gerek.Şol ýyllar etrap, welaýat derejelerindäki çärelerde hem-de obalarda  geçirilýän toý baýramlarynda onuň seýislän atlary yzygider baýrakly orunlary elden bermeýärdi.Toýlarda, at çapyşykly ýaryşlarda ol Garaguş, Meleguş, Torguş diýen atlary çapyp aýlawy baglapdy.

Turkmen

ARKADAGYMYZYŇ TÄZE KITAPLARY halkymyz üçin bahasyz gymmatlykdyr

Şu günler welaýatymyzyň şäherdir etraplarynda, edara-kärhanalarynda, guramalarynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň, şeýle-de «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň ХIII jildiniň tanyşdyrylyş dabaralary giň gerimde geçirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň şanly ýylymyzyň taryhy günlerinde ildeşlerimize sowgat eden täze ajaýyp kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralary uly ruhubelentlige beslenýär.

Turkmen

GARAŞSYZLYK — GÜLLÄP ÖSÜŞLERIŇ GÖZBAŞY

Döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ösüş ýoly türkmen halkynyň durmuşyna, aň-düşünjesine düýpli täsir eden, ählumumy ösüşe goşulyşmaga uly şertleri döreden taryhy döwürdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň örän oýlanyşykly, yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeler syýasatynyň netijesinde Türkmenistan gülläp ösýän, kuwwatly ösüş binýatlaryny kemala getiren ýurda öwrüldi.

Turkmen

MELHEMLER HAZYNASY

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda ýurdumyzda ajaýyp kitaplaryň çap edilmegi bilen halkymyzyň kitaba bolan söýgüsi barha artýar. Hormatly Prezidentimiziň peşgeş berýän dürdäne eserleri bize gymmatly hazyna bolupdurýar. Gadymy hemde gymmatly hazynamyz bolan milli mirasymyz, milli ýörelgelerimiz tebigatymyzyň ümmülmez baýlygy bu günki günde hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan nurlanan ajaýyp eserlerinde öz beýanyny tapýar.

Turkmen

Ösüşler kalplary joşdurýar

Berkarar Watanymyzyň ähli ugurlar boýunça okgunly ösüşlere beslenen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly biri-biri bilen utgaşyp gelýän şatlykly wakalar bilen göwünlerimizi galkyndyrýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk senesiniň giňden bellenilip geçilmegi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüş-özgerişleriň mekanyna öwrülen ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de ynsan mümkinçilikleriniň örän ýokarydygyny Ýer ýüzüne äşgär etdi.

Turkmen

DÖWLETLILIK ÝÖRELGÄMIZ ROWAÇ ALÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçen aýyň 25-inde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi. Döwletli maslahatda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ösüş ýoly, geljekki aýdyň maksatlar we wajyp wezipeler kesgitlenildi. Milli Liderimiziň: «Türkmenistan beýik Garaşsyzlygynyň gysga taryhy döwründe bütin dünýäde belent at-abraýa we mertebä eýe bolan özbaşdak döwlete öwrüldi» diýen sözleri biziň her birimiziň ata Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Turkmen

Her jümlesi bir dessanlyk

Gahryman Arkadagymyzyň ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda dünýäde onlarça döwletleri gurandygy baradaky buýsançly setirler bilen başlanýan “Garaşsyzlyk bagtymyz” atly kitabynda Garaşsyz döwletimize bolan çäksiz söýgi, aňyrsyna göz ýetmeýän mähir-muhabbet hem beýik buýsanç duýulýar. Kitap halkymyzyň ýüreginde asyrlap ýaşan berkarar döwletli bolmak hakyndaky arzuwynyň wysaly bolan berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň waspnamasydyr.

Turkmen

Pages