Makalalar

DAG OBASYNYŇ NOWGÜLI (HEKAÝA)

Ýolagçy awtobusynyň aýnasyndan daşaryny synlap oturan ýaş ýigidiň gözleri daş-töwerekdäki gözelliklerdedi. Onuň bu bolup oturyşy göýä bahar paslynyň ajaýyp gözelligi bilen jadylanan ýalydy. Ine-de, ulag iki tarapy hem dagdyr baýyrlyk bilen gurşalan ýol boýunça ýokarlygyna galyp ugrady. Ýigit şondan soň tutuş göwresi bilen ulagyň aýnasyna tarap öwrülip, bu gözellikleri has uly höwes bilen synlamaga başlady.

Turkmen

ÜLKÄME BAHAR GELENDE

Pasyllaryň soltany bolan bahar paslynda döwlet derejesinde il agzybirliginde we jebislikde toýlanylýan Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni bezeýän şanly seneleriň biridir.

Turkmen

MILLI GEŇEŞ: TÄZE TEJRIBELER, WAJYP WEZIPELER

Ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik-hukuk özgertmeleriniň täze tapgyrynyň, ýagny iki palataly parlament ulgamynyň döredilmeginiň möhüm çäresi bolan Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işjeň dowam etdirilýär. Bu saýlawlaryň netijesinde täze syýasy-demokratik ulgam kemala geler.

Turkmen

Поздравительная Акция

В честь Международного женского дня Ашхабадский городской комитет Демократический партии Туркменистана организовал поздравительную акцию. В малом зале Центра общественных организаций Туркменистана собрались активисты первичных партийных организаций столицы. В своих трудовых коллективах они ведут большую работу по пропаганде, разъяснению и претворению в жизнь мудрой внутренней и внешней политики уважаемого Президента Туркменистана, по повышению патриотических настроений в обществе.

Turkmen

Bagtymyzyň gözbaşy

Dünýäde parahatçylygy üpjün etmek, dost-doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Dünýä döwletleri we iri halkara guramalary Garaşsyz Türkmenistany ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edýär.

Turkmen

MÄHRIBANLYKDAN DÖREÝÄN GUDRAT

Her bir güni toýdur baýramlara, taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyza bahar paslynyň gelmegi bilen daş-töweregimiz gülzarlyga beslendi. Şeýle owadan hem ýakymly pursatlarda Halkara zenanlar gününiň giňden bellenilmegi olara goýulýan sarpanyň uludygyny görkezýär. Bu günki gün bahar bägülleri ýaly owadan hem näzik zenanlarymyz dürli pudaklarda zähmet çekýärler. Olar erkek adamlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň ösmegine saldamly goşant goşýarlar.

Turkmen

GARAŞSYZLYK — DÖWRÜMIZIŇ GANATY

Merdana halkymyzyň mizemez bagty, döwrümiziň goşa ganaty baky Bitaraplygymyzyň we mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şuglasy bu günki gün eziz Diýarymyza bagtyýarlyk nuruny çaýýar.

Turkmen

Bagtyýarlyk mukamy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine üstünlikli gadam basýan eziz Watanymyzyň ýüregi gözel Aşgabadyň esaslandyrylmagyna «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda 140 ýyl dolýar.

Turkmen

DIÝARYMYZ — PARAHATÇYLYGYŇ, YNANYŞMAGYŇ WATANY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan halk bähbitli we umumadamzat ähmiýetli işler özüniň oňyn netijelerini berip, eziz Diýarymyz uly ösüşlere eýe bolýar. 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda halkymyzyň abadan, bolelin durmuşyny nazarda tutýan beýik işleriň amala aşyrylmagy hem munuň şeýledigine aýdyň mysaldyr.

Turkmen

GÖZELLIGIŇ NUSGASYDYR AŞGABAT

Döwletli, döwranly zamanamyzda ýurdumyzyň paýtagtyny görmäge göz gerek. Bu günki Aşgabat gözelligi bilen görenleri haýrana goýýar. Başlary asmana sary uzaýan belent binalarynyň barha artmagy bilen ajap keşbe eýe bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň yhlasy netijesinde dünýäde iň owadan şäherleriň birine öwrülen paýtagtymyzyň at-owazy dünýä dolýar.

Turkmen

Pages