Makalalar

Beýik ösüşlerimiziň şamçyragy

Başymyzyň täji bolan Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň dabaraly bellenjek günleri ýakynlaşdygyça, Watanymyzyň her bir raýatynyň kalbynda buýsanç duýgulary möwç urýar. Pederlerimiziň ençeme asyrlaryň dowamynda arzuw eden azatlygy, erkinligi hiç bir zat bilen deňäp bolmajak bagt.

Turkmen

DÖWLETLILIGIŇ GÖZBAŞY

Garaşsyzlygyň gazananlary hakda, geçen 30 ýyllyk döwrüň buýsançly üstünlikleri, bitirilen şöhratly işler dogrusynda örän köp zatlary aýtmaga mümkinçiligimiz bar. Bu geçilen ýol gözleglerden, tagallalardan doly boldy. Garaşsyz milli döwleti gurmagyň, onuň ýol-ýörelgelerini kemala getirmegiň ýolunda bimöçber işler amala aşyryldy. Ägirt uly ösüşleri berkarar etmekde her ädimde, her pursatda ýüze çykýan meseleleriň iň dogry çözgüdini tapmak üçin edilen işler şu gün uly mekdep, çuňňur taryhy tejribe boldy.

Turkmen

Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее

6 августа 2021 года в Национальной туристической зоне «Аваза» прошли международные мероприятия, дополнившие череду грандиозных событий года, проходящего под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия» и ознаменованного 30-й годовщиной священной независимости.

Turkmen

GARAŞSYZLYK — GÖWÜNLERIŇ GANATY

Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň belent sepgitlerine eýe bolup, ýurdumyzyň dünýä ýüzünde abraý-mertebesi, şan-şöhraty barha belende galýar. Munuň şeýledigini mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen halkara çäreler hem aýdyňlygy bilen subut edýär.

Turkmen

DÖWLETIMIZ BERKARAR-DÖWRÜMIZ –BAGTYÝAR

Türkmenistan döwletimiz özüniň Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji gününden parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bilen halkara derejesinde belent abraý-mertebä eýe boldy.

Undefined

Центральная Азия: вместе в будущее

Судьбоносным событием нынешнего августа стала прошедшая в Национальной туристической зоне «Аваза» Туркменистана третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В рамках совещания состоялись параллельные мероприятия экономического и культурного характера, в том числе Экономический форум стран ЦА, Международная выставка национальной продукции стран Центральной Азии, Диалог женщин стран Центральной Азии, Международный фестиваль национальных блюд народов стран региона.

Turkmen

SEBIT HYZMATDAŞLYGYNYŇ TÄZE GÖZÝETIMLERI

Amangeldi Orazow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ BAGT KÖLI

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sport ulgamlary bilen birlikde, beýleki pudaklary ösdürmäge-de hemişe üns berýär. Daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygyny saklamak hem ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda suw serişdelerini netijeli peýdalanmak, biologik dürlüligi we tebigy aýratynlygy gorap saklamak, çölleşmä we topragyň şorlaşmagyna garşy göreşmek babatda iri möçberli taslamalar amala aşyrylýar.

Turkmen

GARAŞSYZLYK — DÖWRÜMIZIŇ GANATY

Merdana halkymyzyň mizemez bagtyna öwrülen, döwrümiziň goşa ganaty hasaplanýan hemişelik Bitaraplyk we şanly Garaşsyzlyk şuglasy bu günki gün ata Watanymyza bagtyýarlyk nuruny çaýýar. Şu ýyl eziz Diýarymyz Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuny toýlaýar.

Turkmen

PARASATLY DAŞARY SYÝASATYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar türkmen halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara beslenýär. Ynha ýakynda hem ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy.

Turkmen

Pages