Makalalar

SANLY YKDYSADYÝET

Hormatly Prezidentimiziň ählihalk tarapyndan döwlet Baştutanlygyna saýlanan ilkinji günlerinden milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlary çekmek bilen pudaklara täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işleri durmuşa geçirip başlady. Gahryman Arkadagymyz: «Güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek, biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidiris» diýip bellemek bilen, türkmen ylmyny ösdürmäge, innowasion ykdysadyýeti kemala getirmäge uly üns berdi.

Turkmen

BEDEWLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etraby ýurdumyzda iri pagtaçylyk, gallaçylyk, şalyçylyk etrabydyr. Şunuň bilen birlikde etrapda ajaýyp bedewler ösdürilip ýetişdirilýär.

Turkmen

TÜRKMENIŇ UÇAR GANATY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri her bir türkmen raýatynyň kalbynda egsilmez joşgun, ýaşaýşa söýgi döredýär. Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, ata-baba däp-dessurlarymyz, gadymdan gelýän milli ýol-ýörelgelerimiz gaýtadan dikeldilýär. Ata-babalarymyzyň kyn günde syrdaş, ýow günde gardaş saýan bedewine goýulýan hormat hem şu ajaýyp bagtyýarlyk döwründe has uly. Gadymy däplerimizi, milli atşynaslyk ýolumyzy dikeldip beren Gahryman Prezidentimiziň hut özi türkmen bedewine erk etmekde ýaşlara nusga alarlyk görelde mekdebi bolupdurýar.

Turkmen

HALK BÄHBITLI ÖZGERIŞLER

 «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň dabaralary halkymyzyň taryhynda ebedilik orun aljak şanly wakalar bilen utgaşýar.

Turkmen

IKI PALATALY PARLAMENTIŇ DÖREDILMEGI: ÝURDUMYZYŇ DÖWLET GURLUŞYNDA DÜÝPLI ÖWRÜLIŞIK

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet baştutany wezipesine girişen gününden başlap, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kanun binýadyny kämilleşdirmegiň ygtybarly guraly bolan milli parlamenti türkmeniň ata-baba gelýän döwletlilik ýörelgeleriniň esasynda gurmaga aýratyn uly yhlas siňdirdi.

Turkmen

AKLYGA ÝUGRULAN BEREKET

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň «Dostluk» galla önümleri kärhanasynda Lebap welaýatynyň Döwletli we Köýtendag etraplarynda ösdürilip ýetişdirilýän bugdaýdan her günde 100 tonna golaý un öndürilýär. Kärhanada öndürilen un ýokarda agzalan etraplardan başga-da, welaýatymyzyň Kerki we Hojambaz etraplarynyň ýaşaýjylaryna hem hödürlenilýär.

Turkmen

ALKYŞ SIZE, ARKADAG!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 14-nji aprelinde ak mermerli paýtagtymyzdaky Maslahat köşgüniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki mejlisiniň geçirilmegi taryhy ähmiýetli waka öwrüldi. Oňa welaýatymyzdan hem ildeşlerimiziň uly toparyna gatnaşmak miýesser etdi. Ýörite habarçymyz şeýle ajaýyp bagta mynasyp bolanlaryň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny ýazga geçirdi.

Nurjahan Hojaýewa, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gökdepe etrap komitetiniň başlygy:

Turkmen

MILLI DEMOKRATIÝAMYZ DABARALANÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz ýatdan çykmajak şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan il-ýurt bähbitli beýik işleriniň netijesinde ýurdumyz uly ösüşlere eýe bolýar.

Turkmen

AZIÝANYŇ MERJEN ŞÄHERI

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halkara ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylmagy, halk hojalyk toplumynyň senagatlaşdyrylmagy ýurdumyzda giň gerimli şäher gurluşygyna ägirt uly maýa goýumlaryny gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Muňa ýylyň-ýylyna täze binagärlik toplumlary bilen okgunly ösdürilýän ak mermerli Aşgabadymyz mysal bolup biler. Gözel paýtagtymyz çäklerini giňeldýär, gözelligi bilen haýran galdyrýar.

Turkmen

Tarypa mynasyp taryhy döwür

«Garaşsyzlyk we Bitaraplyk — parahat, asuda, bolelin we gülläp ösýän durmuşy peşgeş beren beýik mukaddesliklerimizdir». Gahryman Arkadagymyzyň şu paýhasly jümlesindenem görnüşi ýaly, Garaşsyzlyk hem-de Bitaraplyk — türkmen halkynyň durmuşyndaky ähli oňatlyklaryň gözbaşy. Bagtyýar halkymyz «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylyň möhüm wakasyna — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň taryhy 30 ýyllygyna ýokary ruhubelentlikde taýýarlyk görýär. Elbetde, 30 ýyl taryhy jähetden seredeniňde, uzak möhlet däl.

Turkmen

Pages