DÖWLETIMIZ BERKARAR-DÖWRÜMIZ –BAGTYÝAR

Türkmenistan döwletimiz özüniň Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji gününden parahatçylyk söýüjilikli, ynsanperwer syýasaty bilen halkara derejesinde belent abraý-mertebä eýe boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzy syýasy, ykdysady hem-de medeni taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini barha ýokarlandyrmak babatda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.  Ajaýyp üstünliklere  hem-de belent ösüşlere beslenýän eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň   rowaç alýan beýik işleriniň netijesinde bagtyýar  halkymyz şatlykly, eşretli günler başdan geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatlylyk bilen alyp barýan içeri    we daşary syýasaty halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna we umumyadamzat ähmiýetli meseleleriň oňyn çözülmegine gönükdirilendir. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan “2021-nji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” atly Kararnamanyň kabul edilmegi hem döwletimiziň abraý-mertebesiniň belentdigini bütin aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

Taryhyň ähli döwürlerinde halkymyz dünýä halklary  bilen dostlukly gatnaşyklara   uly hormat goýupdyr. Bu günki gün Beýik Ýüpek ýoly täzeden dikeldilýär we dost-doganlyk ýollary bilen bütin dünýä uzaýar. Bu barada Gahryman Arkadagymyz “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” atly ajaýyp eseriniň birinji kitabynda: “Görnüşi ýaly, taryhyň ähli döwürlerinde Beýik  Ýüpek ýolunyň şahalary, ak ýollary, bagt ýollary dünýäniň çar künjinden Zeminiň ýüregi Türkmenistanyň goýnuna gelýär. Keremli topragymyzdan gözbaş alýan dost-doganlyk ýollary, ykdysady hyzmatdaşlyk ýollary, syýahatçylyk ýollary    yklymlara  tarap  ynamly  gadam  basýar”  diýip belleýär.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy uly dabaralara beslenýär. Döwletimiziň ähli ulgamlarynda, önümçilik pudaklarynda bu şanly senäni zähmet üstünliklerine beslemek esasy    maksat bolup durýar.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda eziz Diýarymyzda  tutumly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde dünýä ülňülerine   laýyk gelýän binalar, desgalar, ýaşaýyş jaý toplumlary gurlup, ulanylmaga berilýär. “Il saglygy-ýurt baýlygy” diýen pähimden ugur alnyp, döwletimiziň iň gymmatly baýlygy, bolan ynsan saglygyny   goramakda, keselleriň öňüni almakda saglygy goraýyş we derman  senagaty  pudagyny  dünýä  derejesinde ösdürmekde durmuşa geçirilýän işler hem buýsandyryjydyr. Raýatlaryň sagdyn  durmuş   ýörelgelerine eýermekleri, köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen  meşgullanmaklary üçin Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk görelde mekdebi bolup  durýar.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak hem-de maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösdürmek işlerine aýratyn üns berilýär. Döwlet Baştutanymyz sanly ykdysadyýetiň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da   ýokarlandyrmagyna edýän täsirini aýratyn belläp, degişli ugurda işleri kämilleşdirmek  bilen bagly birnäçe başlangyçlary öňe sürýär. Şu nukdaýnazardan, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak, ylmy  işläp taýýarlamalaryň önümçilikde işjeň ulanylmagyny üpjün etmek boýunça maksatnamalaýyn  işler  alnyp  barylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň bütin dünýädäki belent sylag-sarpasy, il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli alyp barýan dünýä  nusgalyk beýik işleri Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň bedew batly ösüşlerine düýpli itergi berip, bagtdan paýly, rysgal-bereketden serpaýly, çüwen ykbally türkmeniň  parahatçylyk  söýüjilikli,  dostlukly  syýasatyny  jümle-jahana  ýaýýar.

TDP-­niň  Esenguly etrap komiteti hem hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly içeri we daşary  syýasatyny halk köpçüligine düşündirmekde etrap häkimligi we degişli edara-kärhanalar bilen bilelikde wagyz­nesihat çärelerini yzygiderli  alyp  barýar.

Patma  Muhammedowa, TDP-niň Esenguly etrap komitetiniň başlygy

“Watan” gazeti

17.08.2021 ý

 

tags: