Makalalar

Oba milli maksatnamasy hereketde

ZAMANABAP ÖZGERTMELERIŇ RUHUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir güni şanly senelere, guwançly wakalara, ösüş-özgerişliklere beslenýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň düzümlerinde sazlaşykly alnyp barylýan işler dolulygyna şaýatlyk edýär. Ýurdumyzyň beýleki pudaklarynyň hatarynda, geňeşlikleriň işini döwrebap kämilleşdirmek we pugtalandyrmak babatda giň möçberli işler amala aşyrylýar.

Turkmen

Tagallalar Aşgabatda birleşýär

Ertir paýtagtymyzda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammiti hem muny doly tassyklaýar

Turkmen

PEDERLERDEN MIRAS ÝÖRELGE

Ata-babalarymyz edep-terbiýäniň, maşgala gatnaşyklarynyň, ýaşaýyş-durmuşyň ençeme kadalaryny nesillere miras galdyrypdyrlar. Şolaryň ählisine-de parahatçylyk, ynanyşmak ýörelgeleri mahsus. Muňa goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mysalynda-da göz ýetirmek bolýar.

Turkmen

Hyýaly söhbetdeşlik

(Oýlanma)

Turkmen

Abadan durmuşyň güwäsi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýä ýüzünde hoşniýetli, ynsanperwer syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde tanalýar. Bitaraplyk hukuk derejesi ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň özeninde durýar.

Turkmen

Ulag ulgamynyň möhüm ugurlary

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň ulag ulgamynda gazanylýan ösüşleriň ähmiýeti bimöçberdir. Ulag pudagy Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmegiň we onuň dünýä hojalygyna üstünlikli goşulmagynyň möhüm ugry bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda möhüm halkara ähmiýetli ösen ulag üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek boýunça ýeterlik derejede berk esas döredildi.

Turkmen

Şöhratly menziller

Bu gün Türkmenistan Diýary Gahryman Arkadagymyzyň “Öňe, diňe öňe, jan Watanym, Türkmenistan!” diýen ganatly setirlerini özüne baýdak edinip, ak ýollardan röwşen geljege bedew bady bilen ynamly barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz arzuwlaryň hasyl bolýan ajaýyp jenneti mekanyna öwrüldi.

Turkmen

Mukaddes borç

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler, durmuşa geçirilýän beýik işler özüniň oňyn netijelerini we miwelerini berýär. Ýurdumyzda guralýan köp sanly täze binalar we desgalar, ähli ulgamlarda gazanylýan üstünlikler Garaşsyzlygymyzyň bize beren ajaýyp miweleridir.

Turkmen

Ajaýyp ösüşleriň waspçysy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy buýsanç bilen bellenilen Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýyly türkmen taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak buýsançly ýyllaryň birine öwrülýär.

Halkymyzyň asudalygyny, bagtyýarlygyny, jan saglygyny ähli zatdan ileri tutýan milli Liderimiziň başda durmagynda halk hojalygynyň hemme pudaklary ajaýyp ösüşlere eýe bolýar. Ilatyň hal ýagdaýyny gowulandyrmak üçin uly işler alnyp barylýar.

Turkmen

Aýdyň wezipelerden ugur alyp

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynyň täzelenýän, demokratik ýörelgeleriň barha rowaçlanýan we kanunçylyk esaslarynyň kämilleşdirilýän zamanasynda biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyny uly buýsanç bilen belläp geçdik. Beýik özgerişlere hem-de ösüşlere beslenýän ajaýyp günlerde ýene bir buýsançly baýramçylyk — Halkara Bitaraplyk güni golaýlap gelýär. Agzybir halkymyz bu şanly senäni hem ýokary zähmet üstünlikleri bilen garşylamaga uludan taýýarlyk görýär.

Turkmen

Pages