Makalalar

YKRARY DÜNÝÄ ÝAÝYLAN GYMMATLYK

Bitaraplyk hukuk derejesi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň okgunly ösüşine täze bir öwüşgin çaýdy. Bitaraplyk halkymyzy ajap eýýama, döwletli döwrana ýetirdi. 

Turkmen

DÜNÝÄMIZE NUR ÇAÝÝAN ESERLER

«Ýürekden çykan söz ýürege ýeter» diýlişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýiti paýhasyndan dörän ajaýyp eserlerini, olardaky çuň manyly sözleri okanyňda, türkmeniň milliligi, medeniýeti, taryhy bilen baglanyşykly ýakymly wakalar bilen tanyş bolmak mümkinçiligine eýe bolýarsyň.

Turkmen

TARYHY EÝÝAMYŇ BEDEW BADY

Iň şanly hem şatlykly günlere beslenip, halkymyzyň kalbyny buýsanç şuglasy bilen ganatlandyrýan «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda güneşli Diýarymyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerinde täze taryhy eýýamyň bedew bady, ýurdumyz daky agzybirligiň, jebisligiň ygtybarly güýji aýdyň duýul ýar. Bu ruhy güýç bagtyýarlyk döwrüniň eşretleriniň has art ýandygyny, döwletli ojaklara rysgal bereket eçilýändigini, gözel eýýama buýsançdyr-söý giniň çuňlaşýandygyny anyk görkezýär.

Turkmen

DÖWLETLI IŞLERIŇ BAŞYNDA

Bagtyýarlyk zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasy we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiz dünýäde agzybirligiň hem-de ruhubelentligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýar we gün-günden gülläp ösýär.

Turkmen

GÜL AÇÝAN DIÝAR

Düýpli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan Diýarymyz ýyl-ýyldan şöhratly taryhynyň täze tapgyrlaryna gadam basýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda maliýe-ykdysady ulgamda bolup geçen wakalar Türkmenistanda milli we halkara ähmiýetli möhüm meseleleriň ynamly çözülýändigini, halk hojalyk toplumynyň ähli ulgamlarynda oňyn netijeleriň gazanylýandygyny görkezýär.

Undefined

ALABAÝYŇ WEPADARLYGY

Küren obanyň dowaryny köp ýyllap mal yzynda gezen Oraz atly çopan bakýardy. Ol her gün iňrik garalyberende mallary obanyň çetindäki agyla getirerdi. Şol ýerde oba ilaty goýun-geçilerini sagardy. Olar ir säherden ene mallary owlak-guzularyndan aýryp, çekene çopanyna tabşyrardylar.

Turkmen

HALKARA ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR BARHA DABARALANÝAR

Şol gün adaty endigimize görä «Watan» habarlar gepleşigine tomaşa edip otyrkak hormatly Prezidentimiziň halkymyza ýe tiren hoş habarlary bizi diýseň begendirdi. 

Turkmen

PAGTAÇY KÄRENDEÇILERIŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

Arkadagymyzyň ajap eýýamynyň dünýä nusgalyk beýik özgertmelerinden we bedew batly ösüşlerinden ruhlanyp zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçy-kärendeçileri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylymyzda giňden bellenilip geçiljek Hasyl toýunyň öňüsyrasynda pagta hasylyny ýygnamak boýunça döwlet tabşyrygyny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Welaýatymyzyň zähmet ussatlary Watan harmanyna 313 müň tonnadan gowrak «ak altyn» tabşyryp, ajaýyp ýeňiş gazandylar.

Turkmen

TÜRKMENISTAN — YNSANPERWERLIGIŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ ÝURDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, ýurdumyz gün-günden gülläp ösýär. Döwletimiz bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Parahatçylyk dörediji ýurdumyzyň ykdysadyýetinde düýpli öňegidişlikler gazanylýar. Mähriban Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanyp, ýurdumyzy depginli ösüş-özgeriş, ruhubelentlik hem belent maksatly beýik işler gurşap alýar.

Turkmen

SPORTA HÖWESEK ÝAŞLAR

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sporty ösdürmäge uly üns berýär.Ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Diňe bir paýtagtymyzda däl, ýurdumyzyň beýleki şäherdir obalarynda gurulýan sport desgalarynyň sany barha artýar. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan şol sport desgalarynda sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik işleri ýokary derejede alnyp barylýar.

Turkmen

Pages