Makalalar

Верность национальным традициям воспитания

Общий урок по случаю Дня знаний и студенческой молодёжи, который 1 сентября в столичном Конгресс-центре провёл Президент Гурбангулы Бердымухамедов, транслировался по всем телеканалам страны и на локальных видеоплощадках ряда учебных заведений. Материалы этого выступления сегодня анализируются в общественных организациях, во всех образовательных учреждениях.

Turkmen

ABRAÝYŇ ARŞA GALÝAR, DIÝARYM!

Ýurdumyz Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen häzirki döwrüň sebit we ählumumy möhüm meselelerini çözmekde düýpgöter  täze, toplumlaýyn, giň gerimli başlangyçlary, täzeçil taglymlary öňe sürýän ýurt hökmünde umumy ykrar edilen belent derejesini ýene bir gezek tassyklady.

Turkmen

Основные правила для всех

Проведение в первом месяце осени месячника «Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни» имеет большое значение в обеспечении безопасности на дорогах и в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.

Undefined

ARKADAGYŇ GURMAK, DÖRETMEK ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, döwletli işlere badalga bermegi welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi.

Undefined

Garaşsyzlyk – soňlanmajak aýdymym

“Watan” gazeti

31.08.2021 ý

 

Turkmen

BILIM ULGAMYNYŇ KANUNÇYLYK ESASLARY

“Watan” gazeti

31.08.2021 ý

 

Turkmen

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HÖZIRI

Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz rowaçlygyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Bagtyýar raýatlarymyz eşretli döwranyň hözirini görýärler. Türkmenistanyň okgunly ösüşlerine bu gün tutuş dünýä jemgyýetçiligi şaýat bolýar.

Turkmen

Beýik ösüşlerimiziň şamçyragy

Başymyzyň täji bolan Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň dabaraly bellenjek günleri ýakynlaşdygyça, Watanymyzyň her bir raýatynyň kalbynda buýsanç duýgulary möwç urýar. Pederlerimiziň ençeme asyrlaryň dowamynda arzuw eden azatlygy, erkinligi hiç bir zat bilen deňäp bolmajak bagt.

Turkmen

DÖWLETLILIGIŇ GÖZBAŞY

Garaşsyzlygyň gazananlary hakda, geçen 30 ýyllyk döwrüň buýsançly üstünlikleri, bitirilen şöhratly işler dogrusynda örän köp zatlary aýtmaga mümkinçiligimiz bar. Bu geçilen ýol gözleglerden, tagallalardan doly boldy. Garaşsyz milli döwleti gurmagyň, onuň ýol-ýörelgelerini kemala getirmegiň ýolunda bimöçber işler amala aşyryldy. Ägirt uly ösüşleri berkarar etmekde her ädimde, her pursatda ýüze çykýan meseleleriň iň dogry çözgüdini tapmak üçin edilen işler şu gün uly mekdep, çuňňur taryhy tejribe boldy.

Turkmen

Pages