Makalalar

BERKARARLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ BEÝIK BAÝRAMY

Halkymyzyň alnyndan bagt kuýaşy bolup dogan beýik Garaşsyzlygymyzyň hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda uludan toýlanan 29 ýyllyk şanly baýramy döwletli Diýarymyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň, parahatçylyk söýüji, zähmetsöýer, merdana halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň ýene bir ýola aýdyň ýüze çykmasy bolup, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna barýan Arkadagly Watanymyzyň bedew batly ösüşlerini täze many-mazmun bilen baýlaşdyrdy. 

Turkmen

PAGTA HARMANY BEÝGELÝÄR

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň bereketli gowaça hasylyny ýygnap almak möwsümine ýokary guramaçylykly girişen Sarahs etrabynyň edermen pagtaçy babadaýhanlary atyzlardan hasyly gysga möhletde ýygnap almagyň aladasy bilen işleýärler. Hasyl ussatlary hormatly Prezidentimiziň daýhanlar üçin döredip beren giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, ýygymyň her gününi üstünliklere besleýärler.

Turkmen

DÖWLETLI MASLAHATYŇ ŞUGLASY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi taryhy ähmiýetliligi bilen alamatlandy. Ýurdumyzyň Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda geçirilen bu taryhy maslahata gatnaşan ildeşlerimiziň birnäçesiniň ýürek buýsanjyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Turkmen

GEŇEŞLI IL — DÖWLETLI IL

— Milli Liderimiziň baştutanlygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahaty taryhy özgertmelere baý boldy. Hususan-da, Esasy Kanunymyz boýunça özgertmeler has kämil kanunçylyk esaslaryny emele getirdi. 

Turkmen

MILLETIŇ MYNASYP MERTEBESI

Şanly baýramymyz bolan Garaşsyzlyk günümiziň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyzyň döwet galamyndan, ýiti zehininden, jöwher paýhasyndan kemala gelen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny okanyňda özüňe, öz häsiýetleriňe täzeden bir göz gezdirýärsiň.

Turkmen

SAGDYN DURMUŞYŇ GÖNEZLIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde raýatlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmaga, ilaty köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmäge aýratyn üns berilýär. Ol döwlet syýasatynda möhüm ähmiýetli meseleleriň biridir.

Turkmen

JOGAPKÄRLI MÖWSÜMIŇ GYZGALAŇLY IŞLERI

Jomart topragyň güýzde eçilýän nygmatlarynyň içinde halkymyzyň baýlygyna deňelýän pagta aýratyn orun eýeleýär.

Turkmen

GARAŞSYZLYK BAGTY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda berkarar döwletimiz gün-günden gülläp ösýär we bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Parahatçylyk dörediji ýurdumyzyň ähli pudaklarynda düýpli öňegidişlikler gazanylýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge esasynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanyp, adamlaryň ähli arzuw-islegleri hasyl bolýar.

Turkmen

BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ KANUNÇYLYK BINÝADYNY BERKITJEK DÖWLETLI MASLAHATA BARÝARYS

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň dünýä ösüşi bilen aýakdaş gitmegini üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeleri giňden ýaýbaňlandyrdy. Bu özgertmeler bolsa iňňän oýlanyşykly syýasaty ýöretmegi talap edýär. Şonuň üçin hormatly Prezidentimiz her bir tutumly işiň başyny başlanda halkymyzyň baý durmuş tejribesine daýanmaga uly ähmiýet berýär.

Turkmen

«AK KERWEN» ÜSTÜNLIKLERIŇ BADALGASY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary, parasatly başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen birlikde obasenagat toplumynda hem giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär. 

Turkmen

Pages