Makalalar

HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Bilşimiz ýaly, Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde wise-başlyklyga saýlandy. 

Turkmen

ROWAÇLYGYŇ RÖWŞEN ÝOLUNDA

Ösüş-özgerişleriň rowaç gadamlary bilen nurana geljege barýan Watanymyzda Gahryman Arkadagymyzyň jemgyýeti işjeňleşdirmek we döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjylyk işini demokratiýalaşdyrmak boýunça öňe sürýän başlangyçlary halkymyzyň gyzgyn goldawyna eýe bolýar.

Turkmen

BERKARARLYGYŇ BERK BINÝADY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz indi ýigrimi dokuz ýyl bäri dünýäniň çalt ösýän, asuda, parahat döwleti hökmünde özüniň täze taryhynyň şöhratly ýoluny dowam etdirip gelýär Hormatly Prezidentimiz alyp barýan döwlet syýasatynyň binýadynda türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän beýik taryhyny, millet derejesinde döreden gymmatly milli mirasyny, durmuş ýörelgelerini goýmak bilen, «Watan» diýen düşünjäni has belende galdyrdy. 

Turkmen

ÝERALMA — ÖZBOLUŞLY NYGMAT

Arkadag Prezidentimiziň şu ýylyň orak möwsüminde gojaman Lebap topragynda bolup, ýeralma ýetişdirýän oba adamlary bilen duşuşmagy, olaryň hal-ahwalyny sorap, daýhançylyk barada peder paýhasly maslahatlaryny we öwüt-nesihatlaryny, nakyllardyr atalar sözlerini aýdyp bermegi bagtyýar daýhanlarymyzy zähmetsöýerlige, maňlaý derini siňdirip ýetişdiren hasylynyň rehnetini görüp, bagtyýar ýaşamaga ruhlandyrdy.

Turkmen

PARAHATÇYLYK, ABADANÇYLYK WE DOST-DOGANLYK BERKEÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda uly ösüşlere, özgerişlere beslenýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ýokary halkara abraýynyň hem-de ýurdumyzyň öňe sürýän netijeli başlangyçlarynyň ählumumy ykrarnama eýe bolmagy halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrýar.

Turkmen

DÖWLETIŇ JEMGYÝETÇILIK-SYÝASY GÜÝJI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni esaslandyryjy hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ata Watanymyzy ýokary derejede ösdürmek boýunça ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalar, öňe sürlen başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Turkmen

YLYMLY, BILIMLI, HÜNÄRLI NESIL

Ýurdumyzda jemgyýetiň geljegi bolan ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe bermek işini ileri tutulýan meseleleriň hatarynda goýmak bilen, hormatly Prezidentimiziň ýurt Baştutany wezipesine girişen ilkinji gününde, ýagny 2007-nji ýylyň 15-nji fewralynda «Türkmenistanyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakynda» Karara gol çekmegi bu ulgamda alnyp barylýan işleri mazmun we gurluş jähetinden düýpgöter täzeçe guramakda öwrülişikli pursat boldy. 

Turkmen

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА - ВАЖНЫЙ ЭТАП ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Конституция, появляясь в результате коренных изме­нений в жизни общества, становится политико-право­вой основой его развития на каждом историческом этапе. Каждая конституционная реформа знаменуют новый этап демократических преобразований в обще­стве, социально-политическом развитии. Прошло уже 28 лет со времени принятия Конституции Туркменис­тана. За эти годы многое изменилось в жизни нашего общества и государства.

Russian

Sagdyn nesil — sagdyn jemgyýet

Golaýda Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Turkmen

Döwletiň we jemgyýetiň demokratik esaslary pugtalanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiz ösüş ýoly bilen öňe barýar. 

Turkmen

Pages