Makalalar

KONSTITUSION ÖZGERTMELER DURMUŞA GEÇIRILÝÄR

2019-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisinde milli Liderimiziň başlangyjy bilen konstitusion özgertmeler yglan edilipdi. Geçen döwrüň içinde bu babatda ägirt uly işler durmuşa geçirildi. Şu mesele babatda jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, edaralaryň işgärleri özleriniň oý-pikirlerini beýan edýärler.

Turkmen

MUKADDES TOPRAGA TAGZYM

Hezreti Magtymgulynyň obasynda

Turkmen

KÄMIL KANUN BERKARAR BINÝAT

Milli Liderimiziň ynsanperwer syýasaty bilen ganatlanan halkymyz maksatnamalaryň kuwwatyna daýanyp, Watanymyzyň nurana geljegini ynamly we ruhubelentlik bilen gurýarlar. Ýurdy ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň we özgertmegiň maksatnamalaýyn durmuşa geçirilmegi netijesinde halkyň hal-ýagdaýy we ýaşaýyş-durmuş şertleri günsaýyn ýokarlanýar. Munuň üçin döwletimizde berk, kämil hukuk binýady döredilýär.

Turkmen

DÖWLET BERKARARLYGYNYŇ BINÝADY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 22-nji awgustynda «Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy hakynda Jarnamanyň» kabul edilenine 30 ýyl dolýar. XX asyryň ahyrlarynda kabul edilen Jarnama täze taryhy şertlerde döwletimiziň we jemgyýetimiziň ösüşiniň wezipelerini özbaşdak çözmek ugrunda ilkinji ädim boldy. 

Turkmen

HALK WEKILÇILIGINIŇ DÖWREBAP ULGAMY

Konstitusiýa halkyň aýdyň maksatlaryny, olara ýetmegiň ýollaryny we hukuk serişdelerini kesgitleýän, ynsanperwer hereketleri hukuk taýdan esaslandyrýan esasy kanundyr.

Turkmen

ARKADAGLY AJAP EÝÝAM

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly syýasatynyň, durmuşa geçirýän maksatnamalarynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gülläp ösýär. Ýurdumyzda iň häzirki zaman zawod-fabrikler, önümçilik desgalary, medeni-durmuş maksatly binalar yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýär.

Turkmen

BAGTLY DÖWRÜŇ HUKUK BINÝADY

Döwleti dolandyrmagyň demokratik ýörelgesini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň kanun çykaryjy häkimiýet ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion Kanunyň taslamasynyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi biziň milli demokratiýamyzyň jemgyýetimize mäkäm ornaşandygyny görkezýär. 

Turkmen

TÜRKMENISTAN GÖZEL DIÝAR

Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly, hemişelik Bitaraplyk — bu biziň bütin dünýäde parahatçylygy ündeýän, halklary bagtyýarlyga çagyrýan hem-de ynsanperwerligi wagyz edýän ýörelgelerimizi dünýä ýaýýan taglymatdyr.

Turkmen

SANLY YKDYSADYÝET WE SAZLAŞYKLY ÖSÜŞ

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Gahryman Arkadagymyzyň parasatly, öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň birine öwrüldi. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda halkara standartlara laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalar, maglumat-aragatnaşyk enjamlary yzygiderli ornaşdyrylýar, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrylýar.

Turkmen

DAÝHAN HOJALYGYNYŇ YNAMLY IŞLERI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny döwrebap derejede kämilleşdirmek we ekerançylyk ýerlerini uzakmöhletleýin hususy eýeçilige bermek baradaky öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň önümçilikde has ýokary netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýändigini iş tejribeleri doly görkezýär. Munuň şeýledigine Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň Şabende geňeşliginiň çäginde hereket edýän «Galkynyş» daýhan hojalygynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar.

Turkmen

Pages