Makalalar

ARKADAGLY WATANYM ÖSÜŞLERIŇ ÝOLUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda wajyp gurluşyklaryň düýbi tutulyp, senagat kärhanalary döwrebaplaşdyrylýar. Ata Watanymyzyň sebitlerini gyradeň ösdürmek, watandaşlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň öňde goýýan möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.

Turkmen

HEMIŞELIK BITARAPLYK — DÜNÝÄ NUSGALYK

Hemişelik Bitaraplyk. Bu söz agzalan wagtynda Ýer ýüzüniň haýsy yklymynda, haýsy ýurdunda bolsun, tapawudy ýok, ilki bilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň göz öňüne gelýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris. Sebäbi dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz eziz Türkmenistandyr.

Turkmen

Gahryman Arkadagymyzyň oýlanyşykly syýasaty, durmuşa geçirýän il-ýurt bähbitli ynsanperwer ýörelgeleri netijesinde eziz Watanymyz syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ösüşi babatda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň biridir. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň belent sepgitlere çykmagyna gönükdirilen milli maksatnamalar, berkarar döwletimiziň demokratik, hukuk hem-de dünýewi esaslaryny pugtalandyrmaga, durnukly syýasy institutlary döretmäge gönükdirilen özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

TÜRKMENISTAN WE BÜTINDÜNÝÄ SÖWDA GURAMASY: TARYH WE MÜMKINÇILIKLER

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylymyzda ýurdumyzda täze sepgitlere ýetilýär. Dünýäde maliýe-ykdysady çökgünligiň dowam edýän, dünýä ykdysadyýetiniň çylşyrymlaşýan döwründe mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan parasatly ykdysady syýasaty bu meseleleri oňyn çözmäge gönükdirilendir. 

Turkmen

HALKA DAÝANYP, HALKYŇ HATYRASYNA

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň iýun aýynyň aýagynda Gökdepe metjidinde akgoýun toý sadakasyny berende: «Men Prezidentlik wezipesine girişen pursadymdan başlap, «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary yglan etdim, bu ýörelge meniň alyp barýan syýasatymda öz beýanyny tapdy» diýip aýtdy. 

Turkmen

ÝORUNJA GÜLLI KÖÝNEK

Tomsuň ilkinji aýydy. Gyzaryp dogan Gün howanyň bu günem yssy boljakdygyndan habar berýärdi. Men ýolagçy ulagynyň açyk aýnasyndan girýän salkynjak şemala ýüzümi tutup, daşaryny synlap otyryn. Ugrum işe — welaýat merkezine tarap bolansoň, ýolum ýaýylyp ýatan ekinzarlygyň üstünden düşýärdi. Bugdaýy orlan meýdandan göwnüňe hoş ýakýan ys gelip durdy. Ene toprakdan göterilýän bu ýakymly ysdan doýma ýokdy...

Turkmen

SAZLAŞYKLY IŞLER

Ýurdumyzda adam hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmak bilen, ilatymyzyň saglygyny dürli kesellerden goramakda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek, ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak, saglygy goraýyş hyzmatlaryny halkara ölçeglerine kybap ösdürmek, lukmançylyk ylmyna öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrunda uly işler edilýär.

Turkmen

ÄHLUMUMY ABADANÇYLYGYŇ BÄHBIDINE

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan ilkinji günlerinden başlap işjeň daşary syýasaty alyp barýar. Hemişelik Bitaraplyk syýasaty bolsa ýurdumyzyň dünýä giňişliginde amala aşyrýan halkara işlerinde berk esas bolup hyzmat edýär. 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy degişli Kararnama bilen Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ikinji gezek tassyklady.

Turkmen

KÄMIL KANUN BERK BINÝAT

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde röwşen geljege ynamly barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda durmuşa geçirilýän özgertmeler esasynda üpjün edilýän abadan, asuda hem bagtyýar ýaşaýyş ýurdumyzda kanunçylyk ulgamynyň pugtalandyrylmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. 

Turkmen

ÖZGERIŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

Ylmyň we tehnikanyň artykmaçlyklary diňe bir ykdysadyýetde oňyn netijesini bermän, eýsem, halkymyzyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam bermek bilen, jemgyýetiň ähli gatlaklaryna baryp ýetýär.

Turkmen

Pages