Makalalar

MERTLIK NUSGASY

Magtymgulynyň döredijiliginiň jöwhermaýasydyr

Magtymguly Pyragy özüniň jöwher paýhasyny siňdiren şygyrlarynda ynsanperwerlige aýratyn uly üns beripdir. Ol mertligi ynsan üçin zerur sypatlaryň biri hasaplapdyr. Sebäbi mert adamlar jemgyýetiň esasy daýanjy bolup durýar. Bu hakda şahyr şeýle dürdäne setirleri ýazypdyr:

Bir bigaýrat ýigit ilde,

Bakyň, tekepbirlik eýlär.

Turkmen

ŞÖHRATLY GEÇMIŞDEN ŞANLY GELJEGE TARAP

Hormatly Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda toýlar toýa ulaşýar. Türkmen halkynyň häli-şindi gaýtalaýan iň ýagşy arzuwlary «Toýda duşuşalyň!», «Toýa ýarasyn!», «Toýdan bolsun!» ýaly hoşniýetli sözlerdir. Toý-baýramyň söhbedi adamlaryň göwnüni göterýär. Hemmelere şatlyk paýlaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe uludan tutulýan toýlarymyzyň dabarasy dünýä ýaýraýar.

Turkmen

ÖŇDENGÖRÜJILIKLI SYÝASAT

Ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän saglygy goraýyş ulgamy okgunly ösýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy netijesinde beden taýdan berk, ruhy taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek, ynsan saglygyny goramak maksady bilen, ilkinji nobatda, «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegi, ýurdumyzda maşgala lukmançylygynyň ornaşdyrylmagy, raýatlaryň meýletin saglyk ätiýaçlandyrmasynyň girizilmegi, döwlet gaznasynyň döredilmegi Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny beýik sepgitlere ýetirdi.

Turkmen

BILIMLI NESIL WATANYMYZYŇ KUWWATY

Bagtyýarlyk döwrümizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimiziň ösüşiniň ähli ugurlarynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar.

Turkmen

BERKARAR DÖWLETDE BEÝIK ÖZGERTMELER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda alnyp barylýan beýik işleriň netijesinde ýurdumyz halkara giňişliginde batly depginler bilen ösýän, ykdysady taýdan kuwwatly, syýasy taýdan durnukly ýurt hökmünde tanalýar. 

Turkmen

MILLI MIRASYMYZ – RUHY BAÝLYGYMYZ

Gahryman Arkadagly ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenip, toýlarymyz toýlara, baýramlarymyz baýramlara ulaşýar.

Turkmen

BOL HASYLLY MEÝDANLARDA

Hormatly Prezidentimiziň şa gadamynyň Lebap topragyna düşmegi etrabymyzyň raýatlarynyň başyny Göge ýetirdi. Milli Liderimiz Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Berdimyrat Narmämmedowyň kärende ýerine geldi. 

Turkmen

ARKADAGA ALKYŞ AÝDÝAR ÝÜREKLER

Hormatly Prezidentimiziň ýakynda Mary welaýatyna amala aşyran iş sapary taryhy ähmiýetli möhüm wakalary özünde jemledi. Gahryman Arkadagymyz bu iş saparynyň barşynda welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň ýagdaýy, şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.

Turkmen

ZÄHMETDEN BAGT TAPAN

«Ýurdumyzyň oba hojalygynda durmuşa geçirilýän täze özgertmelerden gaýratlanyp, Hak nazary düşen gadymy türkmen topragyndan bol hasyl öndürmekde, sähralarymyzyň berekedini has-da artdyrmakda siziň agzybir zähmetiňiziň ähmiýeti çäksizdir».

Turkmen

КРАСОТА ДУШИ

Год 2020 эпохи могущества и счастья особенно знаменателен. Этот год 25-летия туркменского нейтралитета проходит под девизом «Туркменистан - родина Нейтралитета». Это важное событие в истории туркменского народа, который испокон веков стремился жить в дружбе и согласии с другими народами.

Russian

Pages