Makalalar

Ýol çekmegi, köpri gurmagy, bina galdyrmagy öran sogap iş hasapla ýan gadymy hem müdimi halkymyz bu dessury ata baba nesilden nesle geçirip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe de bedew bady bilen dowam etdirip gelýär.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda täze taryhy döwürde düýpli özgertmeleri has-da çuňlaşdyryp, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyň ähli ugurlaryny yzygiderli kämilleşdirmäge, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle hem, raýatlaryň işjeňligini ýokarlandyrmaga hem-de öňde goýlan beýik maksatlara gönükdirmäge uly ähmiýet berilýär. 

GARAŞSYZLYK — BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ ŞÖHRATLY ÝOLY

Türkmen halkynyň müňýyllyklara barabar beýik taryhynyň geçmişe hem-de geljege ýalkym saçýan altyn sahypasy Garaşsyzlykdyr. Şöhrat-şana beslenen bu döwür halkyň çuňňur milli kökleriniň kuwwatly güýjüni, özgerýän döwrüň milletiň öňünde keserdip goýýan wajyp wezipelerine paýhaslylyk, ýokary aň-düşünje, öňdengörüjilik bilen hötde gelmäge, döredijilikli ösmäge bolan çäksiz ukybyny ýüze çykardy.

Turkmen

MILLI ÝÖRELGELERDEN UGUR ALYP

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistanyň Hаlk Maslahaty: döwletiň syýasy-jemgyýetçilik ulgamyny kämilleşdirmekde täze badalga» atly maslahat geçirildi. 

Turkmen

IŞJEŇLIK WE JOGAPKÄRÇILIK ÜSTÜNLIGE GIŇ ÝOL AÇÝAR

Eziz Watanymyz hemmetaraplaýyn rowaçlyklara beslenýär. Türkmenistanyň abraýy dünýäde belende galýar.

Turkmen

BELENT MAKSATDAN UGUR ALYP

«Bir suprada taýýar kylynsa aşlar,

Göteriler ol ykbaly türkmeniň»

— diýip, ata-babalarymyzyň kalplaryndaky arzuwy siňen hemde hiç haçan gadyr-gymmatyny ýitirmejek dürdäne sözleri mundan ýüzlerçe ýyl ozal taraşlap, miras galdyryp giden Magtymguly atamyzyň bu setirlerindäki arzuw-isleg mukaddes Garaşsyzlyk ýyllarynda, onda-da, bu ýörelgeleriň dowamat dowam bolmagy üçin ähli şert mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyz tarapyndan esaslandyrylan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aňrybaş derejede hasyl boldy.

Turkmen

GARAŞSYZLYK GUDRATY

Mähriban Halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy golaýlap gelýär. Özygtyýarlyk, erkinlik, asudalyk, parahatlyk, şu jümleleriň ählisi “Garaşsyz” diýen nurana sözden gözbaş alýar. Ýurt Garaşsyz bolanda, öz ygtyýarlyklaryny özi kesgitläp bilýär. Garaşsyz döwletiň raýatlary erkin, asuda durmuşda erkana ýaşaýar.

Turkmen

AZYK BOLÇULYGYNYŇ BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary  “Türkmenistan-rowaçlygyň Watany” ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar. 

Undefined

AZYK BOLÇULYGYNYN BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar.

Turkmen

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WEKILÇILIKLI EDARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda döwletimiz belent maksatlara tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýar, taryhy ähmiýetli beýik işleri üstünlikli amala aşyrýar.

Turkmen

Pages