Makalalar

На пути суверенного

В этом году мы торже­ственно отметили 28-ю годовщину обретения государственной независимо­сти Туркменистана— глав­ного события в истории страны.

Russian

ЗАСЕДАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ: ясные цели, важные задачи

Достигнутые независимым нейтральным Туркменистаном в эпоху могу­щества и счастья успехи и высокие рубежи во всех сферах жизни обще­ства и государства неразрывно связаны со славным именем уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Наш Герой-Аркадаг является национальным лидером, создавшим новую эру туркменского народа. Эту действительность подтверждает само время и мировое сообщество.

Russian

MILLI GYMMATLYGYMYZA SARPA

Taryhy gymmatlyklarymyz, Watanymyzyň gülläp ösüşi, şöhratly taryhymyz baradaky çykyşlarynda, türkmen halysy, ahalteke bedewi, ýaly halkymyzy dünýä tanadýan gymmatlyklarymyz barada aýratyn durup geçýän Gahryman Arkadagymyz türkmen halkynyň gadymy Ýüpek ýolunda tutan orny, taryhda ýetmişden gowrak döwlet döredendigi, beýleki halklar bilen gatnaşygy we kitaplarynda nygtalyşy ýaly, Diýarymyzyň dünýädäki syýasy, ykdysady, medeni-gumanitar, ylmy-tehnologik we maglumatlar ulgamyna işjeň gatnaşýandygyny belläp, halkymyzyň gadymy hem müdimi medeniýetini dünýä ýaýmagy özüne baş ýörelge edinýär.

Turkmen

BAGT BAGYNYŇ MIWESI

Ýurdumyz saýlap alan döredijilik, ynsanperwerlik we giň möçberli özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ägirt uly özgertmeleriň ýaýbaňlandyrylýan ýeri bolan gadymy türkmen topragy gözümiziň alnynda täze keşbe girýär. Ata Watanymyzda türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň ähli ulgamlaryny öz içine alýan maksatnamalaýyn özgertmeler barha giň gerime eýe bolýar. Taryh üçin gysga döwrüň içinde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asyrlara barabar işler bitirildi.

Turkmen

BAGTYÝARLYGYŇ BELENT BINALARY

Berkarar döwletimiziň haýsy künjegine gadam bassaň, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen gurlan ýa-da gurulýan durmuş we medeni maksatly döwrebap binalara gözüň düşende göwün guşuň ganatlanyp, buýsançly başyň asman bilen bäsleşýär. Hut şonuň üçin hem, her güni toý-dabaralara, taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda uly üstünlikler we ösüşler gazanylýar.

Undefined

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda halk häkimiýetini ýaýbaňlandyrmak, halkyň döwleti dolandyrmagyna gatnaşmagyny üpjün etmek üçin giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiz ata-babalarymyzyň baý tejribelerini peýdalanmak, ýaşuly neslimize sala salmak, halk bilen maslahat etmek ýaly däplere eýerýär.

KONSTITUSION TOPARYŇ MEJLISI: aýdyň çelgiler, wajyp wezipeler

Taryhdan mälim bolşy ýaly, türkmen halky ähli döwürlerde-de il-ýurt bähbitli, döwletli işleriň başyny başlanda ýaşululara sala salyp geňeş edipdir. 

Turkmen

ŞA SERPAÝYŇA SAG BOL, EZIZ ARKADAGYMYZ!

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 28 ýyllygy uly ruhubelentlikde giňden bellenilip geçildi. Şanly toýuň — baş baýramymyzyň öň ýanynda ýurdumyzyň zähmetde tapawutlanyp, halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal, yhlasly we göreldeli zähmeti, gazanan ýokary netijelerini we hünär ussatlygy nazarda tutulyp, raýatlarymyzyň ençemesine döwlet sylaglary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Undefined

WEZIPELER — ANYK, MAKSATLAR — AÝDYŇ

Düýn ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň çözgütleri: anyk wezipeler, aýdyň maksatlar» atly maslahat geçirildi.

Turkmen

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletimizde toýlaryň toýa ulaşýan günlerinde ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi täze türkmen taryhyny altyn sahypalar bilen bezejek şanly waka bolup, merdana türkmen halkynyň buýsançly başyny göge ýetirýär. Biziň habarçymyz ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolan TDP-niň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşýan işgärleriniň we işjeň agzalarynyň birnäçesi bilen söhbetdeş bolanynda, olar öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler.

Undefined

Pages