Makalalar

GARAŞSYZLYK GUDRATY

Mähriban Halkymyzyň asuda ýaşamagynyň, döretmeginiň we gurmagynyň, ösüşleriň ýolunda has belent sepgitlere ýetmeginiň baş şerti bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy golaýlap gelýär. Özygtyýarlyk, erkinlik, asudalyk, parahatlyk, şu jümleleriň ählisi “Garaşsyz” diýen nurana sözden gözbaş alýar. Ýurt Garaşsyz bolanda, öz ygtyýarlyklaryny özi kesgitläp bilýär. Garaşsyz döwletiň raýatlary erkin, asuda durmuşda erkana ýaşaýar.

Turkmen

AZYK BOLÇULYGYNYŇ BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary  “Türkmenistan-rowaçlygyň Watany” ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar. 

Undefined

AZYK BOLÇULYGYNYN BINÝADY

Edermen türkmen gallaçylary «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Watan harmanyna 1 million 650 müň tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryp, ajaýyp zähmet ýeňşini gazandylar.

Turkmen

TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WEKILÇILIKLI EDARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda döwletimiz belent maksatlara tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýar, taryhy ähmiýetli beýik işleri üstünlikli amala aşyrýar.

Turkmen

ROWAÇLYKLARYŇ AÝDYŇ ÝOLY BILEN

Türkmenlerde ýol gurmak, köpri gurmak sogap iş hasaplanýar. Ata-babalarymyz: “Ýol gurduran, köpri gurduran kişiniň alkyş-sogapdan ýüki ýetik bolarmyş” diýen jümläni biziň şu günlerimize ýöne ýerden getiren däldirler. Döwlet Baştutanymyzyň dostluk ýollaryny gurmak bilen baglanyşykly ähli başlangyçlary dünýäde doly ykrar edilýär. 

Turkmen

GARAŞSYZLYGYŇ GUDRATY

Ýene-de sanlyja günden ata Watanymyz döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygyny dabaraly belläp geçer. Bitarap döwletimiziň erkinligi we parahatçylyk söýüjilik syýasaty, döredijilik kuwwaty biziň nurana geljegimizdir. 

Turkmen

Pages